Análisis de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en España : los derechos de los menores implicados en procedimientos judiciales en materia de familia

23. Novembro 2022 Alertas

Neste traballo analízanse os cambios que a Lei orgánica de protección integral á infancia e á adolescencia fronte á violencia (LO 8/2021 do 4 de xuño) supón, de maneira concreta, para os dereitos dos menores intervenientes no procedemento xudicial.


Villela Llop, Pilar: “Análisis de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en España : los derechos de los menores implicados en procedimientos judiciales en materia de familia” en Revista sobre la Infancia y la AdolescenciaISSN-e 2174-7210, Nº. 22, 2022págs. 84-97.

Neste traballo analízanse os cambios que a recente Lei orgánica de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia (LO 8/2021 do 4 de xuño) supón, de maneira concreta, para os dereitos dos menores intervenientes no procedemento xudicial. Non debe perderse nunca de vista que o que debe primar por encima de calquera outro interese, é o Interese Superior do Menor (en diante, ISM), o que implica unha enorme responsabilidade dos proxenitores, e tamén dos operadores xurídicos actuantes. Doutra banda, no relativo ao dereito do menor para ser escoitado, aínda que debe ser respectado para garantir o cumprimento da lei, non poden obviarse as repercusións, tachadas mesmo como malos tratos ao menor, que unha excesiva presión ou interferencia dos proxenitores sobre os menores poden carrexar na súa saúde psicolóxica, e mesmo física.

Análisis de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia…