Beneneficios de la lectura sobre la salud y el bienestar de las personas. Estudio sobre aspectos preventivos de la lectura

17. Marzo 2021 Alertas

O obxectivo deste estudo é identificar e analizar os elementos que se asocian á lectura para coñecer como os hábitos lectores inciden na Saúde.


Alonso_Arévalo, Julio… [et al.]. Beneneficios de la lectura sobre la salud y el bienestar de las personas. Estudio sobre aspectos preventivos de la lectura.  Lisboa: Associação Portuguesa de Documentação e Informação de Saúde (APDIS ), 2020. Publicações Técnicas APDIS. ISBN  978-989-54663-0-6

O obxectivo deste estudo é identificar e analizar os elementos que se asocian á lectura para coñecer como os hábitos lectores inciden na Saúde. Para iso realizouse un estudo transversal de tipo muestral mediante unha enquisa entre persoas que habitualmente len e, que foi distribuída en liña a través de listas de distribución e redes sociais interesadas no ámbito da lectura e a Saúde. Nesta, os enquisados tiñan que valorar aqueles aspectos que consideran máis importantes para eles respecto da lectura como poden ser: tranquilidade, diversión, información e outros.

Cubríronse 1.511 enquisas de varios países, especialmente de España e países de Latinoamérica. Os resultados observados poñen de manifesto que ademais de valorar a importancia da lectura en relación coas funcións tradicionais como son as actividades formativas e informativas, os enquisados tamén utilizan e valoran a capacidade que teñen a lectura en relación con aspectos preventivos e saudables como son: paliar a soidade, evitar pensamentos negativos e xestionar mellor as emocións.