Boletín Estadístico de Protección a la Infancia, nº. 20 (2019)

09. Outubro 2019 Alertas, Estatísticas

Boletín editado polo Observatorio da Infancia do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social que persegue contribuír ao coñecemento da situación dos menores de idade beneficiados polo sistema de protección social á infancia en España.


Observatorio de la Infancia. Boletín Estadístico de Protección a la Infancia. Madrid : Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Servicio de Publicaciones, 2019. núm. 20 (2019).

A Estatística Básica de Medidas Protección á Infancia ofrece información relevante e precisa sobre as actuacións desenvolvidas polas entidades públicas de protección á infancia de Comunidades e Cidades Autónomas. Proporciona datos útiles para coñecer o desenvolvemento dos sistemas de protección aos menores de idade e, ao mesmo tempo, contribúe a que a dita información poida ser compartida polos profesionais que traballan no ámbito da atención a nenos, nenas e adolescentes. A finalidade deste Boletín é servir de fonte fidedigna de datos sobre medidas de protección a menores de idade en España, facilitando ademais o coñecemento da evolución dos datos ao longo do tempo e achegando información, desagregada e pormenorizada, sobre os diferentes tipos de medidas de protección, o perfil dos menores de idade, etc. Na actualidade, os datos deste Boletín teñen unha importancia considerable, sendo rexistrados polo INE como operación estatística desde 2005. Neste Boletín Nº 20 recóllese a evolución das medidas de protección á infancia que foron executadas en cada unha das Comunidades e Cidades Autónomas desde 2013 ata 2017, ambos os incluídos. Débese ter en conta que neste boletín reflíctese, por 2º ano, os cambios introducidos pola Lei 26/2015. Así mesmo, inclúe datos sobre Malos tratos Infantís procedentes da base de datos en liña do Rexistro Unificado de casos de sospeita de Malos tratos Infantís ( RUMI) que se presentan nun formato máis claro e homoxéneo.