Consellería de Política Social. Recompilación normativa, 2015

recompilación normativa 2015 1

Recompilación das disposicións normativas de política social publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG) en 2015. A información clasifícase en cinco grandes epígrafes: consellería, familia, inclusión, maiores e persoas con discapacidade e xuventude e voluntariado.

A edición actual permítenos acceder á normativa ordenada por número currens e móstrase conforme os formatos electrónicos adoptados polo Diario Oficial de Galicia (DOG). De cada rexistro danse os seguintes datos:
• Título da disposición
• Número de DOG e data na que se publicou
• Acceso á norma en dous tipos de formato: HTML e PDF
Ademais, aquelas disposicións corrixidas, ampliadas ou modificadas aparecen vinculadas á norma principal, o que facilita a
consulta e a manexabilidade da publicación.
Santiago de Compostela, xaneiro 2016

Recompilación normativa