El proceso de información y consentimiento en los Servicios Sociales. Guía de recomendaciones éticas

05. Setembro 2019 Alertas

Esta guía propón pautas éticas para xestionar todo o proceso de información e consentimento nos servizos sociais e cumprir, de paso, a normativa vixente na materia


Departamento de Acción Social, El proceso de información y consentimiento en los Servicios Sociales. Guía de recomendaciones éticas = Informazio eta baimen prozesua Gizarte Zerbitzuetan. Gomendio etikoen gida. Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 2018, 109 p., 109 p.

Recoñecer o dereito subxectivo aos servizos sociais ten suposto un xiro copernicano no modo de concibir a relación asistencial. O cambio de perspectiva supón, á diferenza do que sucedía no modelo rehabilitador, que os servizos sociais toman como guías de actuación o respecto á dignidade e a autonomía moral das persoas beneficiarias, comprometéndose a poñer os medios necesarios para que aquelas coñezan os recursos de apoio existentes e participen no deseño e posta en marcha das intervencións. Pero como debe ser esa información, quen debe facilitala e a quen debe facelo? Como e cando debe solicitarse a opinión das persoas destinatarias? Esta guía propón pautas éticas para xestionar todo o proceso de información e consentimento nos servizos sociais e cumprir, de paso, a normativa vixente na materia. Elaborado por Marije Goikoetxea e o Comité de Ética de Intervención Social de Bizkaia, o libro dedica un capítulo a situacións especiais, como as negativas para outorgar o consentimento informado, as excepcións nas que non é preciso obtelo ou a atención a persoas adultas con autonomía limitada e a menores en desprotección.

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_consentimiento_96/es_def/adjuntos/PDF%20Guia%20Recomendacion%20Etica%20CAS.pdf