Envejecimiento y capital social: la importancia de las redes de amigos y la participación social en el bienestar individual

05. Outubro 2022 Alertas

O informe ten dúas grandes seccións: unha na que se analizan os compoñentes do capital social das persoas maiores  e outra na que se explota a importancia das axudas e os coidados recibidos e o papel que desempeñan no uso das redes sociais e na satisfacción que as persoas maiores din ter das súas redes sociais.


Malo, M.Á., Pagán, R., Envejecimiento y capital social: la importancia de las redes de amigos y la participación social en el bienestar individual. Serie: Serie Economía y Sociedad n. 98, Madrid, Funcas, 2021, 114 p.

O informe ten dúas grandes seccións: unha na que se analizan os compoñentes do capital social das persoas maiores e as variables asociadas a maiores ou menores niveis deses compoñentes; e outra na que se explota a importancia das axudas e os coidados recibidos e o papel que desempeñan no uso das redes sociais e na satisfacción que as persoas maiores din ter das súas redes sociais

Na primeira sección, exponse un concepto de capital social algo máis amplo do utilizado habitualmente, tendo en conta non só as redes familiares e as xeradas pola participación en actividades sociais, senón tamén as redes de amizade. A relevancia das redes de amizade consiste en que se sitúan nunha posición intermedia entre ambas, pois poden oscilar desde unha frecuencia de contacto e intensidade emocional próxima á familiar ata unha cordialidade educada como a que se pode manter con compañeiros regulares de certas actividades sociais. Isto permitirá ver a importancia relativa de cada un dos tres compoñentes do capital social e mostrar a grande importancia das redes de amizade.

Na segunda, analízanse as axudas e coidados que reciben as persoas maiores distinguindo os que se prestan de forma interna no fogar e os que se reciben por parte de persoas externas ao fogar. Esta diferenza será o eixo de todo a análise. Isto permitirá entender as diferenzas observadas nunha serie de variables clave para ambos os tipos de axudas: a severidade da discapacidade en termos das limitacións para a vida diaria, a satisfacción coas redes sociais, o papel dos coidadores formais, e a proximidade física dos membros da rede social.

Envejecimiento y capital social