Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Agosto, 2022

01. septiembre 2022 Normativa

Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en agosto de 2022


Diario Oficial de Galicia (DOG). Agosto, 2022

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. ORDE do 21 de xullo de 2022 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento TR356A e TR356C) (DOG nº 146, do 02.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220802/AnuncioG0656-220722-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 22 de xullo de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o funcionamento e gratuidade da atención educativa das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia de titularidade municipal para o curso 2022/23, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420D) (DOG nº 147, do 03.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220803/AnuncioG0657-220722-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 22 de xullo de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o funcionamento e gratuidade da atención educativa das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia de titularidade municipal para o curso 2022/23, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420D) (DOG nº 147, do 03.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220803/AnuncioG0657-220722-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 15 de xullo de 2022 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG nº 147, do 03.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220803/AnuncioG0657-260722-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 21 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2022 e 2023, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS631A) (DOG nº 149, do 05.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220805/AnuncioG0657-220722-0005_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 21 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2022 e 2023, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS631A) (DOG nº 149, do 05.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220805/AnuncioG0657-220722-0006_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. ORDE do 8 de agosto de 2022 pola que se modifica parcialmente e se publica a ampliación de crédito da Orde do 21 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR301V) (DOG nº 155, do 17.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220817/AnuncioG0656-090822-0001_gl.html

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a inscrición de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, do Programa de emisión de bonos dixitais para colectivos vulnerables (Programa UNICO-Bono social), enmarcado no investimento C15.I3 do compoñente 15 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se convocan para o período 2022-2023 (códigos de procedemento AP400A e AP400B) (DOG nº 155, do 17.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220817/AnuncioG0177-290722-0001_gl.html

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. EXTRACTO da Resolución do 28 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a inscrición de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, do Programa de emisión de bonos dixitais para colectivos vulnerables (Programa UNICO-Bono social), enmarcado no investimento C15.I3 do compoñente 15 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se convocan para o período 2022-2023 (códigos de procedemento AP400A e AP400B) (DOG nº 155, do 17.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220817/AnuncioG0177-290722-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, pola que se publica a Resolución do 5 de agosto de 2022 de corrección de erros da Resolución do 7 de xullo de 2022 de concesión das axudas para a posta en marcha de casas do maior, convocadas pola Orde do 26 de xaneiro de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e para a continuidade de casas do maior en funcionamento, para os anos 2022 e 2023, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS212A e BS212B) (DOG nº 156, do 18.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220818/AnuncioG0657-080822-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 1 de agosto de 2022 de concesión das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa xove, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento BS306B) (DOG nº 157, do 19.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220819/AnuncioG0657-090822-0001_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 20 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas, destinadas ao financiamento do Programa Muller 22, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU, e se convoca para o ano 2022 (código de procedemento TR770A) (DOG nº 158, do 22.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220822/AnuncioG0656-120822-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 10 de agosto de 2022 de selección de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, no centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña) (código de procedemento BS213D) (DOG nº 158, do 22.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220822/AnuncioG0657-120822-0003_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se fai público o esgotamento do crédito da Resolución do 15 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación por parte de entidades sen ánimo de lucro de mulleres que sofren violencia de xénero, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI461B) (DOG nº 159, do 23.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220823/AnuncioG0656-120822-0003_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, financiadas con fondos REACT-UE, como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI440A) (DOG nº 162, do 26.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220826/AnuncioG0656-120822-0005_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 11 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, financiadas con fondos REACT-UE, como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI440A) (DOG nº 162, do 26.08.22 )https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220826/AnuncioG0656-120822-0006_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 12 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se realiza a segunda convocatoria do ano 2022 das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI461A) (DOG nº 163, do 29.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220829/AnuncioG0656-170822-0001_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 12 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se realiza a segunda convocatoria do ano 2022 das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI461A) (DOG nº 163, do 29.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220829/AnuncioG0656-170822-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 10 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións individuais destinadas ao programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Fondo Social Europeo, programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS324A) (DOG nº 170, do 30.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220830/AnuncioG0657-120822-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 10 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións individuais destinadas ao programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Fondo Social Europeo, programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS324A) (DOG nº 170, do 30.08.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220830/AnuncioG0657-120822-0002_gl.html