Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Diciembre, 2019

08. enero 2020 Normativa

Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en diciembre de 2019.

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se clasifica de interese de promoción e de atención ás persoas en risco de exclusión por razóns físicas ou sociais a Fundación Inserta (DOG, núm. 230 do 03.12.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 28 de novembro de 2019 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 29 de maio de 2019 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, e se procede á súa convocatoria para o curso 2019/20 (DOG, núm. 230 do 03.12.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 26 de novembro de 2019 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas no programa III da Orde do 13 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2018-2019 (código de procedemento TR341M) (DOG, núm. 231 do 04.12.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se fai público o crédito destinado á concesión das axudas previstas para a anualidade 2020, do Real decreto 196/2010, do 26 de febreiro, polo que se establecen medidas para facilitar a reinserción laboral, así como o establecemento de axudas especiais, aos traballadores afectados polos expedientes de regulación de emprego 76/2000, do 8 de marzo de 2001, e 25/2001, do 31 de xullo (DOG, núm. 234 do 10.12.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 5 de decembro de 2019 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 14 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR342A) (DOG, núm. 235 do 11.12.2019)

Consellería de Facenda. RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de novembro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social (DOG, núm. 236 do 12.12.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2020 (código de procedemento TR301V) (DOG, núm. 237 do 13.12.2019)

Consellería de Política Social. CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 6 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se declara de interese galego a Fundación Aluman Obra Social e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego (DOG, núm. 239 do 17.12.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 9 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas para o ano 2019 (código de procedemento SI452A); (Diario Oficial de Galicia número 163, do 29 de agosto) (DOG, núm. 241 do 1.12.2019)

Consellería de Política Social. DECRETO 157/2019, do 12 de decembro, polo que se establecen axudas sociais de carácter extraordinario, a favor de pensionistas de xubilación e invalidez, na súa modalidade non contributiva, a favor de persoas perceptoras das pensións do fondo de asistencia social e das persoas beneficiarias do subsidio de garantía de ingresos mínimos (DOG, núm. 242 do 20.12.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 18 de decembro de 2019 pola que se fai público o incremento do crédito previsto na Orde do 6 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D) (DOG, núm. 242 do 20.12.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se declara de interese galego a Fundación Inserta e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego (DOG, núm. 242 do 20.12.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 11 de decembro de 2019, das axudas convocadas na Orde do 16 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2019, 2020, 2021 e 2022 (DOG, núm. 244 do 24.12.2019)

Consellería de Facenda. RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional do persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual, convocado pola Orde do 4 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 68, do 9 de abril), pola que se dá publicidade a diversos acordos DOG, núm. 245 do 26.12.2019)

Presidencia da Xunta de Galicia. LEI 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020 (DOG, núm. 246 do 27.12.2019) (Corrección de erros en DOG nº. 13 de 21.01.2020)

Presidencia da Xunta de Galicia. LEI 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG, núm. 246 do 27.12.2019) (Corrección de erros en DOG nº. 13 de 21.01.2020)

Consellería de Política Social. ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se fai público o incremento do importe das axudas previstas na Orde do 20 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2019 (código de procedemento BS410A). (DOG nº 247, do 30.12.2019).

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. ORDE do 18 de decembro de 2019 pola que se regula a tarifa específica Xente Nova no transporte público interurbano da competencia da Xunta de Galicia. (DOG nº 248, do 31.12.2019).

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2019 pola que se dá publicidade a unha encomenda de xestión pola que se encarga á empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec) o servizo de xestión e mantemento da Rede galega de dinamización xuvenil. (DOG nº 248, do 31.12.2019).


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.