Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Mayo, 2021

01. junio 2021 Normativa

Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en mayo de 2021


Diario Oficial de Galicia (DOG). Mayo, 2021

Presidencia da Xunta de Galicia. DECRETO 76/2021, do 5 de maio, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 (DOG nº 84-Bis do 05.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3B0-050521-1_gl.html Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024 (DOG nº 85 do 06.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210506/AnuncioG0425-280421-0001_gl.html

Presidencia da Xunta de Galicia. DECRETO 77/2021, do 7 de maio, polo que se declara a perda de efectos a partir das 00.00 do 9 de maio de 2021 das medidas adoptadas pola Presidencia da Xunta de Galicia na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 86-bis do 07.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3B0-070521-1_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 7 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro (DOG nº 86-bis do 07.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3K1-070521-6_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D) (DOG nº 87 do 10.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210510/AnuncioG0599-280421-0001_gl.html (Corrección de erros en DOG n.º 98, do 27.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210527/AnuncioG0599-240521-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D) (DOG nº 87 do 10.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210510/AnuncioG0599-280421-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR820E) (DOG nº 87 do 10.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210510/AnuncioG0599-280421-0003_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR820E) (DOG nº 87 do 10.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210510/AnuncioG0599-280421-0004_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021 (Diario Oficial de Galicia número 147, do 23 de xullo) (DOG nº 88 do 11.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210511/AnuncioG0599-030521-0004_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2019-2020 (Diario Oficial de Galicia número 164, do 30 de agosto) (DOG nº 88 do 11.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210511/AnuncioG0599-030521-0003_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 16, do 24 de xaneiro) (DOG nº 88 do 11.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210511/AnuncioG0599-030521-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 78, do 24 de abril) (DOG nº 88 do 11.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210511/AnuncioG0599-030521-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 2 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C) (DOG nº 88 do 11.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210511/AnuncioG0599-300421-0001_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 12 de maio de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 7 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro (DOG nº 89 bis, do 12.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210512/2643/AnuncioC3K1-120521-2_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 30 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2021 (código de procedemento BS306B) (DOG nº 90 do 14.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210514/AnuncioG0425-030521-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 30 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2021 (código de procedemento BS306B) (DOG nº 90 do 14.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210514/AnuncioG0425-030521-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para facilitar a mobilidade xeográfica das mulleres vítimas de violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI451B) (DOG nº 91 do 18.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210518/AnuncioG0599-050521-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para facilitar a mobilidade xeográfica das mulleres vítimas de violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI451B) (DOG nº 91 do 18.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210518/AnuncioG0599-050521-0002_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 27 de abril de 2021 pola que se resolve parcialmente a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, de tres postos de traballo vacantes nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 1 de marzo de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 46, do 9 de marzo) (DOG nº 91 do 18.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210518/AnuncioG0425-070521-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 4 de maio de 2021 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, de tres postos de traballo vacantes nesta consellería (DOG nº 91 do 18.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210518/AnuncioG0425-070521-0002_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 7 de maio de 2021 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís para a realización de programas de ocio educativo e tempo libre durante a campaña de verán 2021 para colectivos xuvenís (código de procedemento BS304A) (DOG nº 92 do 19.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210519/AnuncioG0425-070521-0006_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 10 de maio de 2021 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2021 e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS303A, BS303F, BS303G e BS303 (DOG nº 92 do 19.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210519/AnuncioG0425-100521-0004_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 21 de maio de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 7 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro, e se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 94-bis do 21.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210521/2651/AnuncioC3K1-210521-18_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 12 de maio de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de abril de 2019, pola que que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea, cofinanciado polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e a formación das mulleres desempregadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 97 do 26.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210526/AnuncioG0599-180521-0005_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2021 (DOG nº 99 do 28.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210528/AnuncioG0425-200521-0001_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 26 de maio de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia (DOG nº 99-Bis, do 28.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-8_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 28 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 99-Bis, do 28.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-9_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca para o ano 2021 o programa de axudas para a concesión das estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas (código de procedemento SI447A) (DOG nº 100 do 31.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210531/AnuncioG0599-180521-0004_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 12 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca para o ano 2021 o programa de axudas para a concesión das estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas (código de procedemento SI447A) (DOG nº 100 do 31.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210531/AnuncioG0599-180521-0006_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican os requirimentos de emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS508C) (DOG nº 100 do 31.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210531/AnuncioG0425-210521-0001_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican os requirimentos de emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 16 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS508B) (DOG nº 100 do 31.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210531/AnuncioG0425-210521-0003_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican os requirimentos de emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 18 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS320A) (DOG nº 100 do 31.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210531/AnuncioG0425-210521-0002_gl.html

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2021 pola que se publican as resolucións do 20 de maio de 2021 polas que se resolve a aprobación da relación definitiva de admitidas/os e da lista de espera para o curso 2021/22 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia (DOG nº 100 do 31.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210531/AnuncioG0379-210521-0002_gl.html

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2021 pola que se publican as resolucións do 20 de maio de 2021 polas que se resolve a aprobación da relación definitiva de fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia admitidas/os e da lista de espera para o curso 2021/22 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia (DOG nº 100 do 31.05.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210531/AnuncioG0379-210521-0001_gl.html