Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo, 2019

01. abril 2019 Normativa

Recogemos para su consulta normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en marzo de 2019


Normativa DOG. Marzo, 2019

Consellería de Política Social. DECRETO 14/2019, do 31 de xaneiro, de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia e das axudas de inclusión social (DOG núm. 43, do 01.03.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 1 de febreiro de 2019 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes nesta consellería (DOG núm. 43, do 01.03.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 14 de febreiro de 2019 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 19 de novembro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 228, do 29 de novembro) (DOG núm. 43, do 01.03.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se procede á publicación das corporacións locais beneficiarias e o importe das axudas concedidas para o investimento en centros de inclusión en virtude da Orde do 24 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os anos 2018-2019, cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 (DOG núm. 43, do 04.03.2019)

Universidade da Coruña. RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2019 pola que se publica a modificación do plan de estudos do máster universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria (DOG núm. 45, do 05.03.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2019 pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 3 de abril de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (DOG núm. 46, do 06.03.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 18 de febreiro de 2019 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG núm. 46, do 06.03.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 25 de febreiro de 2019 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a atención de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono coidado e se convocan para o ano 2019 (DOG núm. 48, do 08.03.2019)

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 25 de febreiro de 2019 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a atención de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono coidado e se convocan para o ano 2019 (DOG núm. 48, do 08.03.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se procede á publicación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas para o investimento en centros de inclusión en virtude da Orde do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, e se procede á súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020) (DOG núm. 49, do 11.03.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se lles dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 2 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se convoca para o ano 2018 (DOG núm. 49, do 11.03.2019)

Consellería de Política Social. CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 12 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas a entidades xuvenís de ámbito provincial, en virtude da Orde do 30 de abril de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa xove e se procede á súa convocatoria (DOG núm. 52, do 14.03.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 16 de abril de 2018 pola que se regulan as bases que rexen as subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (DOG núm. 52, do 14.03.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 8 de marzo de 2019 pola que se convoca e establece o procedemento de adxudicación de prazas do servizo de educación infantil para nenos e nenas de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 de titularidade privada para o curso 2019/20 (DOG núm. 53, do 15.03.2019)

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2019 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia para o curso 2019/20 (DOG núm. 53, do 15.03.2019)

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca para o ano 2019 o programa de axudas para a participación no programa Conecta con Galicia dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior (código de procedemento PR930A) (DOG núm. 55, do 20.03.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas a entidades xuvenís de ámbito provincial, en virtude da Orde do 30 de abril de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria (DOG núm. 55, do 20.03.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2019, da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas a entidades xuvenís de ámbito provincial, en virtude da Orde do 30 de abril de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria (DOG núm. 55, do 20.03.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 27 de febreiro de 2019 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada pola Orde do 27 de novembro de 2018 (DOG núm. 56, do 21.03.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (DOG núm. 59, do 26.03.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 25 de marzo de 2019 pola que se amplía o prazo para a xustificación e avaliación do proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais correspondente ao exercicio 2018, así como para a presentación do proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais correspondente ao ano 2019 (DOG núm. 61, do 28.03.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se modifica a Orde do 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema de autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes (DOG núm. 62, do 29.03.2019)