Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Noviembre, 2019

04. diciembre 2019 Normativa

Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en noviembre de 2019.

 


 Normativa DOG, Noviembre de 2019

 

Consellería de Facenda. ORDE do 31 de outubro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade fisioterapia, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2) (DOG nº 211, do 06.11.2019)

Consellería de Facenda. ORDE do 31 de outubro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade educadores, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2) (DOG nº 211, do 06.11.2019)

Consellería de Facenda. ORDE do 31 de outubro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade enfermaría, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2) (DOG nº 211, do 06.11.2019)

Consellería de Facenda. RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional do persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual, convocado pola Orde do 4 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 68, do 9 de abril), pola que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo (DOG nº 211, do 06.11.2019)

Consellería de Facenda. ORDE do 4 de novembro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, na escala de facultativo superior de servizos sociais, especialidade en medicina, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1 (DOG nº 212, do 07.11.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 2 de xaneiro de 2019 pola que se convoca para o ano 2019 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo (DOG nº 213, do 08.11.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. DECRETO 141/2019, do 31 de outubro, polo que se modifica o Decreto 63/2018, do 31 de maio, polo que se regula a composición e funcionamento da Comisión Galega de Control da Violencia e o procedemento sancionador na materia (DOG nº 214, do 11.11.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 24 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se adxudica o Premio Comunicar en Igualdade para o ano 2019 (DOG nº 215, do 12.11.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se declara de interese galego a Fundación Rofer e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego (DOG nº 215, do 12.11.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 6 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se declara de interese galego a Fundación Alumán Obra Social e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego (DOG nº 215, do 12.11.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 31 de outubro de 2019 das axudas convocadas na Orde do 19 de xullo de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se convocan para o ano 2019 (cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020) (código de procedemento BS403F) (DOG nº 217, do 14.11.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 19 de xullo de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2019 e 2020 (código de procedemento BS403D) (DOG nº 218, do 15.11.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se procede á publicación da Resolución do 25 de outubro de 2019 do procedemento BS623C de concesión de axudas a corporacións locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 a 2021 (cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020) (DOG nº 220, do 19.11.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 11 de novembro de 2019 pola que se modifica a Orde do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2018, 2019, 2020 e 2021 (DOG nº 221, do 20.11.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 11 de novembro de 2019 pola que se modifica a Orde do 13 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2017, 2018, 2019 e 2020 (DOG nº 221, do 20.11.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 30 de outubro de 2019 do procedemento BS324A de concesión de subvencións individuais de mobilidade para a mocidade galega destinadas ao Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 221, do 20.11.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do xurado que analizará e valorará as solicitudes das entidades que aspiran aos premios á dinamización demográfica 2019 para distinguir iniciativas das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia a prol do crecemento demográfico (DOG nº 223, do 22.11.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 11 de novembro de 2019, das axudas convocadas na Orde do 8 de agosto de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e os puntos de atención á infancia (PAI) dependentes de corporacións locais (cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020) e se convocan para o ano 2019 (DOG nº 223, do 22.11.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se procede á publicación da reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 13 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2018-2019 (DOG nº 225, do 26.11.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se require a presentación ou a emenda da xustificación da documentación no procedemento da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS306B) (DOG nº 225, do 26.11.2019)

Escola Galega de Administración Pública . RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2019 pola que se convoca o curso monográfico Violencia de xénero na adolescencia (DOG nº 225, do 26.11.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se procede á publicación da reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 25 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas para a realización do Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos centros especiais de emprego (CEE) e se procede á súa convocatoria plurianual (2019 a 2022) (DOG nº 226, do 27.11.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican os requirimentos de emenda da documentación das xustificacións presentadas ao abeiro da Orde do 3 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa voluntariado sénior e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento BS508C) (DOG nº 228, do 29.11.2019)