Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Noviembre, 2021

07. diciembre 2021 Normativa

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Noviembre, 2021

Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en noviembre de 2021


Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 23 de decembro de 2020, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI434B) (DOG n.º 211 do 03.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211103/AnuncioG0599-281021-0003_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se ratifica o acordo de extinción da Fundación FAXPG e se dispón a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego (DOG n.º 211 do 03.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211103/AnuncioG0425-251021-0001_gl.html

Escola Galega de Administración Pública. RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2021 pola que se convoca o Curso de inspección de servizos sociais (DOG n.º 212 do 04.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211104/AnuncioO150-281021-0003_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 26 de outubro de 2021 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG n.º 215 do 09.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211109/AnuncioG0425-281021-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 2 de novembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 20 de xullo de 2021 pola que se determinan as bases reguladores para a concesión de prazas e bolsas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso académico 2021/22 (códigos de procedemento BS303B, BS303C e BS303D) (DOG n.º 216 do 10.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211110/AnuncioG0425-031121-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 4 de novembro de 2021 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declaradas/os en situación de garda con fins adoptivos no ano 2021, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B) (DOG n.º 216 do 10.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211110/AnuncioG0425-051121-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 6 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (Diario Oficial de Galicia número 137, do 20 de xullo) (DOG n.º 217 do 11.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211111/AnuncioG0599-041121-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 21 de decembro de 2020 pola que se convoca, para o ano 2021, a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo (código de procedemento SI434A) (DOG n.º 217 do 11.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211111/AnuncioG0599-081121-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 4 de novembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o funcionamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420A) (DOG n.º 218 do 12.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211112/AnuncioG0425-051121-0004_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 4 de novembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o funcionamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420A) (DOG n.º 218 do 12.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211112/AnuncioG0425-051121-0003_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade de traballo social, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019, pola que se dá publicidade de diversos acordos (DOG n.º 218 do 12.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211112/AnuncioG0597-091121-0003_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 006 do grupo I, titulado/a superior psicólogo/a, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019, pola que se fan públicos varios acordos (DOG n.º 218 do 12.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211112/AnuncioG0597-051121-0004_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 8 de novembro de 2021 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG n.º 221 do 17.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211117/AnuncioG0425-091121-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 28 de xuño de 2021, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento SI429A) (DOG n.º 223 do 19.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211119/AnuncioG0599-051121-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 12 de novembro de 2021 pola que se ratifica o acordo de extinción da Fundación Quinesia e se dispón a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego (DOG n.º 225 do 23.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211123/AnuncioG0425-161121-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe), no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR353B) (Diario Oficial de Galicia número 21, do 2 de febreiro de 2021) (DOG n.º 226 do 24.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211124/AnuncioG0599-161121-0006_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 18 de novembro de 2021 que pon fin ao procedemento de adxudicación de prazas para estadías de fin de semana a familias de especial consideración dentro do programa Montaña en familia, na estación de montaña de Manzaneda, para o ano 2021 (código de procedemento BS423F) (DOG n.º 227 do 25.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211125/AnuncioG0425-191121-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 16 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2021-2022 (código de procedemento TR301K) (DOG n.º 229 do 29.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211129/AnuncioG0599-191121-0003_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 24 de novembro de 2021 pola que se amplía o primeiro prazo de xustificación da Orde do 6 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS623C) (DOG n.º 230 do 30.11.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211130/AnuncioG0425-241121-0004_gl.html