Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Octubre, 2021

02. noviembre 2021 Normativa

Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en octubre de 2021 

DOG Octubre 2021

 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade. RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (plurinfantil), para o curso 2021/22 (DOG n.º 190 do 01.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211001/AnuncioG0598-220921-0001_gl.html Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2021 (DOG n.º 193 do 06.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211006/AnuncioG0425-280921-0001_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade de traballo social, de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019 (DOG n.º 193 do 06.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211006/AnuncioG0597-290921-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M) (DOG n.º 194 do 07.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211007/AnuncioG0599-011021-0005_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 7 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifican a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG n.º 195 do 08.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211008/AnuncioC3K1-071021-14_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2021 do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade traballo social, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019, pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo (DOG n.º 195 do 08.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211008/AnuncioG0597-300921-0003_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, na escala de facultativo superior de servizos sociais, especialidade en medicina, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019, pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo (DOG n.º 195 do 08.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211008/AnuncioG0597-041021-0001_gl.html

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. ORDE do 8 de outubro de 2021 pola que se modifica o artigo 15 da Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 14, do 22 de xaneiro) (DOG n.º 198 do 14.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211014/AnuncioG0595-111021-0002_gl.pdf

Consellería de Política Social. ORDE do 6 de outubro de 2021 pola que se regula o procedemento de concesión dos Premios Galicia de Acción Voluntaria 2021 e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento BS508D) (DOG n.º 198 do 14.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211014/AnuncioG0425-071021-0001_gl.pdf

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 6 de outubro de 2021 pola que se regula o procedemento de concesión dos Premios Galicia de Acción Voluntaria 2021 e se procede a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS508D) (DOG n.º 198 do 14.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211014/AnuncioG0425-071021-0002_gl.pdf

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 15 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI440A) (DOG n.º 201 do 19.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211019/AnuncioG0599-111021-0001_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 6 de outubro de 2021 pola que se publica o I Plan de igualdade entre mulleres e homes no Servizo Galego de Saúde (2021-2024) pactado na Mesa sectorial de negociación do persoal estatutario (DOG n.º 202 do 20.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211020/AnuncioC3K1-081021-0004_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 8 de outubro de 2021 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG n.º 202 do 20.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211020/AnuncioG0425-131021-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 8 de outubro de 2021 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG n.º 205 do 25.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211025/AnuncioG0425-151021-0002_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 8 de outubro de 2021 pola que se declara deserto un posto vacante nesta consellería convocado para a súa provisión, polo sistema de libre designación, pola Orde do 1 de marzo de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 46, do 9 de marzo) (DOG n.º 205 do 25.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211025/AnuncioG0425-151021-0001_gl.html

Consellería de Cultura, Educación e Universidade. ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG n.º 206 do 26.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211026/AnuncioG0598-211021-0005_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se dá publicidade das resolucións de adxudicación de prazas e concesión de bolsas nas residencias xuvenís, ao abeiro da Orde do 20 de xullo de 2021 pola que se determinan as bases reguladoras para a concesión de prazas e bolsas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería e se convocan para o curso académico 2021/22 (DOG n.º 207 do 27.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211027/AnuncioG0425-181021-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 19 de outubro de 2021 pola que se amplía o prazo de presentación da documentación de xustificación establecido na Orde do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D) (DOG n.º 208 do 28.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211028/AnuncioG0599-201021-0003_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 21 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR301V) (DOG n.º 209 do 29.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211029/AnuncioG0599-221021-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 21 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR301V) (DOG n.º 209 do 29.10.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211029/AnuncioG0599-221021-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción, e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento TR802H e TR358D) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211029/AnuncioG0599-211021-0003_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 27 de outubro de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para estadías de fin de semana a familias de especial consideración dentro do programa Montaña en familia na estación de montaña de Manzaneda para o ano 2021 (código de procedemento BS423F) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211029/AnuncioG0425-271021-0001_gl.html