Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Enero, 2022

01. febrero 2022 Normativa

Normativa de ámbito social.

Diario Oficial de Galicia (DOG). Enero, 2022

Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en enero de 2022


Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convoca para o ano 2022 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo (código de procedemento SI434A) (DOG nº 2 do 04.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220104/AnuncioG0599-221221-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 21 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convoca para o ano 2022 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo (código de procedemento SI434A) (DOG nº 2 do 04.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220104/AnuncioG0599-221221-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI434B) (DOG nº 2 do 04.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220104/AnuncioG0599-221221-0003_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 21 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI434B) (axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero) (DOG nº 2 do 04.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220104/AnuncioG0599-221221-0004_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 21 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI434B) (axudas de indemnización establecidas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero) (DOG nº 2 do 04.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220104/AnuncioG0599-221221-0005_gl.html

Consellería de Política Social. CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 21 de decembro de 2021 pola que se dá publicidade da Resolución do 21 de decembro de 2021 de modificación e prórroga da Resolución do 18 de decembro de 2020 pola que se lle encomenda ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a execución dun servizo de transporte aos centros públicos competencia da Consellería de Política Social (DOG nº 2 do 04.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220104/AnuncioG0425-291221-0006_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se declara de interese galego a Fundación Social Vento Atlántico e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego (DOG nº 5 do 10.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220110/AnuncioG0425-291221-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarados/as en situación de garda con fins adoptivos no ano 2022, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B) (DOG nº 6 do 11.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220111/AnuncioG0425-271221-0007_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarados/as en situación de garda con fins adoptivos no ano 2022, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B) (DOG nº 6 do 11.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220111/AnuncioG0425-271221-0008_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 27 de decembro de 2021 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a continuidade das casas niño que iniciasen a súa actividade entre o 1 de outubro de 2016 e o 31 de xaneiro de 2021, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403G) (DOG nº 6 do 11.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220111/AnuncioG0425-271221-0009_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a continuidade das casas niño que iniciasen a súa actividade entre o 1 de outubro de 2016 e o 31 de xaneiro de 2021, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403G) (DOG nº 6 do 11.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220111/AnuncioG0425-271221-0010_gl.html

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación. ORDE do 16 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IN414D) (DOG nº 7 do 12.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220112/AnuncioG0596-201221-0003_gl.html

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación. EXTRACTO da Orde do 16 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IN414D) (DOG nº 7 do 12.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220112/AnuncioG0596-201221-0005_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se dá publicidade da Resolución do 14 de decembro de 2021 de adxudicación de prazas na residencia xuvenil Florentino López Cuevillas (Ourense), ao abeiro da Orde do 2 de novembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 20 de xullo de 2021 pola que se determinan as bases reguladoras para a concesión de prazas e bolsas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería e se convocan para o curso académico 2021/22 (códigos de procedemento BS303B, BS303C e BS303D) (DOG nº 8 do 13.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220113/AnuncioG0425-040122-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI431A) (DOG nº 9 do 14.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioG0599-221221-0006_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 21 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI431A) (DOG nº 9 do 14.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioG0599-221221-0007_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 13 de decembro de 2021 de premios e axudas para a fase final da especialidade de música do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 29 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2021 (DOG nº 9 do 14.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioG0425-050122-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 14 de decembro de 2021 de premios e axudas para a fase final da especialidade de moda do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 29 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2021 (DOG nº 9 do 14.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioG0425-050122-0001_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 13 de decembro de 2021 de premios da especialidade de banda deseñada do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 29 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2021 (DOG nº 9 do 14.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioG0425-040122-0003_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 14 de decembro de 2021 de premios da especialidade de danza moderna do programa Xuventude Crea da Orde do 29 de xuño de 2021 (código de procedemento BS310Q) (DOG nº 9 do 14.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioG0425-040122-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2022 pola que se publica a Resolución do 31 de decembro de 2021 que finaliza o procedemento administrativo ao abeiro da Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia (código de procedemento BS623D) (DOG nº 9 do 14.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioG0425-120122-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI427A) (DOG nº 11 do 18.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220118/AnuncioG0599-231221-0002_gl.pdf

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 23 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI427A) (DOG nº 11 do 18.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220118/AnuncioG0599-231221-0003_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2021 pola que se dá publicidade do encargo ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec) do servizo de xestión e mantemento dunha rede de asesoramento, seguimento e dinamización xuvenil (DOG nº 11 do 18.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220118/AnuncioG0425-110122-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto do Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI461A) (DOG nº 12 do 19.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220119/AnuncioG0599-271221-0005_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 23 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI461A) (DOG nº 12 do 19.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220119/AnuncioG0599-271221-0006_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. DECRETO 2/2022, do 13 de xaneiro, polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 (DOG nº 13 do 20.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0597-140122-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as axudas con cargo á Resolución do 15 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas para o ano 2021 (código de procedemento SI452A) (Diario Oficial de Galicia número 186, do 27 de setembro de 2021) (DOG nº 13 do 20.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0599-120122-0004_gl.html (Corrección de erros en DOG nº 16, do 25.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220125/AnuncioG0599-200122-0006_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados nas unidades asistenciais con especialización en drogodependencias da Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2022, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento SA462B) (DOG nº 13 do 20.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioC3K1-281221-0002_gl.html

Consellería de Sanidade. EXTRACTO da Orde do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados nas unidades asistenciais con especialización en drogodependencias da Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2022, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento SA462B) (DOG nº 13 do 20.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioC3K1-281221-0003_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario no ano 2022, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento SA803A) (DOG nº 13 do 20.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioC3K1-291221-0005_gl.html

Consellería de Sanidade. EXTRACTO da Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario no ano 2022, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento SA803A) (DOG nº 13 do 20.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioC3K1-291221-0005_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 14 de decembro de 2021 de premios e axudas para a fase final da especialidade de deseño de xoias do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 29 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa de Xuventude Crea e se convocan para o ano 2021 (DOG nº 13 do 20.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0425-130122-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía social) e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento TR802G e TR802J) (DOG nº 14 do 21.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220121/AnuncioG0599-271221-0018_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía social) e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento TR802G e TR802J) (DOG nº 14 do 21.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220121/AnuncioG0599-271221-0019_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de cooperativas, de sociedades laborais, de centros especiais de emprego e de empresas de inserción, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento TR802H e TR358D) (DOG nº 15 do 24.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220124/AnuncioG0599-291221-0007_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de cooperativas, de sociedades laborais, de centros especiais de emprego e de empresas de inserción, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento TR802H e TR358D) (DOG nº 15 do 24.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220124/AnuncioG0599-291221-0008_gl.html

Consellería de Política Social. DECRETO 4/2022, do 13 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 43/2019, do 11 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Familia e da Infancia (DOG nº 16 do 25.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220125/AnuncioG0425-180122-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social, e se convocan para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento TR811A) (DOG nº 16 do 25.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220125/AnuncioG0599-291221-0009_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social, e se convocan para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento TR811A) (DOG nº 16 do 25.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220125/AnuncioG0599-291221-0010_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento TR356A e TR356C).(DOG nº 176 do 26.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220126/AnuncioG0599-301221-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022. Programa I: axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social (código de procedemento TR356A) (DOG nº 17 do 26.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220126/AnuncioG0599-301221-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022. Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social (código de procedemento TR356C) (DOG nº 17 do 26.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220126/AnuncioG0599-301221-0003_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (Diario Oficial de Galicia número 29, do 12 de febreiro) e da Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se realiza a segunda convocatoria para o ano 2021 do Programa I de axudas ao custo salarial de persoas traballadoras en situación ou risco de exclusión social nas empresas de inserción laboral (Diario Oficial de Galicia número 161, do 23 de agosto) (DOG nº 17 do 26.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220126/AnuncioG0599-180122-0005_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica o requirimento de emenda da documentación das xustificacións presentadas ao abeiro da Orde do 16 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS508B) (DOG nº 17 do 31.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220131/AnuncioG0425-250122-0002_gl.html