Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Julio, 2020

03. agosto 2020 Normativa

Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en julio de 2020


Normativa DOG. Xullo, 2020

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego de suspensión de contratos ou redución da xornada para favorecer o mantemento do emprego ante flutuacións da economía, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR820F). (DOG nº 129, do 01.07.2020). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200701/AnuncioG0424-190620-0004_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se modifica a Orde do 16 de setembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, que incorpora fondos procedentes do tramo autonómico da asignación tributaria do 0,7 % do IRPF destinado á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 130, do 02.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200702/AnuncioC3K1-260620-0001_gl.html

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa Reencontros de lecer para persoas residentes no exterior durante o ano 2020 (código de procedemento PR926F). (DOG nº 131, do 03.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200703/AnuncioG0244-290620-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas económicas, destinadas a entidades de iniciativa social, para o financiamento de gastos extraordinarios nos centros e programas de inclusión social, ocasionados pola crise sanitaria do COVID-19 (código de procedemento BS631B). (DOG nº 131, do 03.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200703/AnuncioG0425-220620-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas económicas, destinadas a entidades de iniciativa social, para o financiamento de gastos extraordinarios nos centros e programas de inclusión social, ocasionados pola crise sanitaria do COVID-19 (código de procedemento BS631B). (DOG nº 131, do 03.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200703/AnuncioG0425-220620-0002_gl.html

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (procedemento SI429A). (DOG nº 133, do 06.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200706/AnuncioG0244-230620-0001_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2020 pola que se acorda a reapertura dos centros da Rede galega de centros de xuventude, espazos xoves. (DOG nº 133, do 06.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200706/AnuncioG0425-030720-0001_gl.html

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global por parte das organizacións non gobernamentais de desenvolvemento e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR804A). (DOG nº 134, do 07.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200707/AnuncioG0244-230620-0003_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento BS310Q). (DOG nº 135, do 08.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200708/AnuncioG0425-250620-0002_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento BS310Q). (DOG nº 135, do 08.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200708/AnuncioG0425-250620-0003_gl.html

Consellería de Política Social. CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas económicas para gastos de funcionamento a entidades privadas titulares de recursos de atención á infancia durante a situación de suspensión destes servizos como consecuencia do COVID-19 (código de procedemento BS900D). (DOG nº 136, do 09.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0425-020720-0001_gl.html

Consellería de Política Social. CORRECCIÓN DE ERROS. Extracto da Orde do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas económicas para gastos de funcionamento a entidades privadas titulares de recursos de atención á infancia durante a situación de suspensión destes servizos como consecuencia do COVID-19 (código de procedemento BS900D). (DOG nº 136, do 09.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0425-020720-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2020 (código de procedemento BS212A). (DOG nº 136, do 09.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0425-250620-0001_gl.html

Consellería de Sanidade. CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 16 de setembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, que incorpora fondos procedentes do tramo autonómico da asignación tributaria do 0,7 % do IRPF destinado á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario, para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento SA463F) (DOG nº 137, do 10.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200710/AnuncioC3K1-060720-0002_gl.html

Consellería de Sanidade. CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 16 de setembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por concellos, mancomunidades de concellos ou agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento SA463G). (DOG nº 137, do 10.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200710/AnuncioC3K1-060720-0001_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2020 pola que se acorda a reapertura dos centros de atención diúrna para persoas maiores e persoas con discapacidade, centros ocupacionais e casas do maior. (DOG nº 137, do 10.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200710/AnuncioG0425-060720-0001_gl.html

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 19 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2020. (DOG nº 138, do 13.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200713/AnuncioG0244-070720-0003_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2020 pola que se modifica a Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se convoca o procedemento de selección de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, no centro de reeducación Concepción Arenal. (DOG nº 138, do 13.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200713/AnuncioG0425-090720-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2020 pola que se modifica a Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se convoca o procedemento de selección dunha entidade privada sen ánimo de lucro para levar a cabo unha intervención educativa integral con persoas menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e outras actuacións de medio aberto previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores na provincia da Coruña. (DOG nº 138, do 13.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200713/AnuncioG0425-090720-0003_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2020 pola que se acorda a reapertura das residencias xuvenís, albergues e campamentos xuvenís e das residencias de tempo libre. (DOG nº 139, do 14.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200714/AnuncioG0425-090720-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 8 de xullo de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se convocan para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS403F). (DOG nº 141, do 16.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200716/AnuncioG0425-080720-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 8 de xullo de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se convocan para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS403F). (DOG nº 141, do 16.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200716/AnuncioG0425-080720-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 9 de xullo de 2020 relativa á adxudicación do uso de residencias xuvenís ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se regula o uso das residencias xuvenís dependentes desta consellería para favorecer, por parte de entidades xuvenís, a programación de actividades do ámbito do ocio e o tempo libre durante a campaña de verán 2020. (DOG nº 142, do 17.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200717/AnuncioG0425-100720-0001_gl.html

Consellería de Sanidade. RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. (DOG nº 143, do 18.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200718/AnuncioC3K1-170720-2_gl.html

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2020 pola que se publican as resolucións do 13 de xullo de 2020 polas que se resolve a aprobación da relación definitiva de fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia admitidas/os e da lista de espera para o curso 2020/21 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia. (DOG nº 144, do 20.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200720/AnuncioG0379-130720-0002_gl.html

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2020 pola que se publican as resolucións do 13 de xullo de 2020, das xefaturas territoriais da Coruña, Lugo, Ourense e Vigo da Consellería de Política Social, polas que se resolve a aprobación da relación definitiva de nenas e nenos admitidas/os e da lista de espera para o curso 2020/21 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia. (DOG nº 144, do 20.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200720/AnuncioG0379-130720-0001_gl.html

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2020 pola que se publica a relación definitiva de nenas e nenos admitidas/os e a lista de espera para o curso 2020/21 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta entidade. (DOG nº 144, do 20.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200720/AnuncioG1342-140720-0002_gl.html

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 9 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M). (DOG nº 147, do 23.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200723/AnuncioG0424-130720-0001_gl.html

Consellería de Economía, Emprego e Industria. EXTRACTO da Orde do 9 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021. Programa II: axudas para a creación de postos de traballo estables, adaptación de postos e asistencia técnica para os CEE (procedementos TR341E e TR341N). (DOG nº 147, do 23.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200723/AnuncioG0424-130720-0002_gl.html

Consellería de Economía, Emprego e Industria. EXTRACTO da Orde do 9 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021. Programa I: subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional (procedemento TR341K). (DOG nº 147, do 23.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200723/AnuncioG0424-130720-0003_gl.html

Consellería de Economía, Emprego e Industria. EXTRACTO da Orde do 9 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021. Programa III: axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE (procedemento TR341M). (DOG nº 147, do 23.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200723/AnuncioG0424-130720-0004_gl.html

Consellería de Política Social. CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 9 de xullo de 2020 pola que se modifica a Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se convoca o procedemento de selección de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, no centro de reeducación Concepción Arenal. (DOG nº 147, do 23.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200723/AnuncioG0425-190720-0003_gl.html

Consellería de Política Social. CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de xullo de 2020 pola que se modifica a Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se convoca o procedemento de selección dunha entidade privada sen ánimo de lucro para levar a cabo unha intervención educativa integral con persoas menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e outras actuacións de medio aberto previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores na provincia da Coruña. (DOG nº 147, do 23.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200723/AnuncioG0425-190720-0004_gl.html

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se redistribúen as dotacións orzamentarias da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (DOG nº 148 do 24.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200724/AnuncioG0244-220720-0001_gl.pdf

Consellería de Política Social. ORDE do 14 de xullo de 2020 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, e se convocan para o curso 2020/21 (código de procedemento BS403A) (DOG nº 148, do 27.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200727/AnuncioG0425-150720-0001_gl.pdf

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 14 de xullo de 2020 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, e se convocan para o curso 2020/21 (código de procedemento BS403A) DOG nº 149, do 27.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200727/AnuncioG0425-150720-0002_gl.pdf

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 16 de xullo de 2020 do procedemento de selección dunha entidade privada sen ánimo de lucro para levar a cabo unha intervención educativa integral con persoas menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e outras actuacións de medio aberto previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, na provincia da Coruña (código de procedemento BS213C) (DOG nº 149, do 27.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200727/AnuncioG0425-200720-0003_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 16 de xullo de 2020 de selección dunha entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral con persoas menores que teñan que cumprir medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, no Centro de Reeducación Concepción Arenal (A Coruña) (código de procedemento BS213D) (DOG nº 149, do 27.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200727/AnuncioG0425-200720-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 2 de xullo de 2020 das axudas convocadas na Orde do 17 de decembro de 2019, pola que se regulan as bases do procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social e se convocan para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS413A) (DOG nº 149, do 27.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200727/AnuncioG0425-200720-0001_gl.html

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía por segunda vez a dotación orzamentaria da Resolución do 13 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento SI427A) (DOG nº 150, do 28.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200728/AnuncioG0244-220720-0002_gl.html

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 1 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C) (DOG nº 152, do 30.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200730/AnuncioG0244-240720-0002_gl.html

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (DOG nº 152, do 30,07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200730/AnuncioG0244-160720-0001_gl.html

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica a Resolución do 1 de xullo de 2020 pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020 e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C) (DOG nº 152, do 30.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200730/AnuncioG0244-240720-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 22 de xullo de 2020 pola que se determinan as bases reguladoras e se convocan prazas de persoas colaboradoras-bolseiras para as residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso académico 2020/21 (código de procedemento BS303C) (DOG nº 153, do 31.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200731/AnuncioG0425-230720-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 22 de xullo de 2020 pola que se determinan as bases reguladoras e se convocan prazas de persoas colaboradoras-bolseiras para as residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso académico 2020/21 (código de procedemento BS303C) (DOG nº 153, do 31.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200731/AnuncioG0425-230720-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 15 de xullo de 2020, ditada no procedemento BS306B, respecto das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020, e se procede á súa convocatoria (DOG nº 153, do 31.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200731/AnuncioG0425-240720-0001_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 21 de xullo de 2020 de concesión das subvencións ao abeiro da Orde do 3 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS508B) (DOG nº 153, do 31.07.2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200731/AnuncioG0425-240720-0002_gl.html