Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Junio, 2022

01. julio 2022 Normativa

Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en junio de 2022


Diario Oficial de Galicia (DOG). Junio, 2022

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 30 de maio de 2022 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais nos centros dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar durante a folga convocada pola Confederación Nacional do Traballo (CNT) para o día 2 de xuño de 2022 (DOG nº 104, do 01.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220601/AnuncioG0657-300522-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social e Xuventude, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2022 (DOG nº 104, do 01.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220608/AnuncioG0657-310522-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2022 pola que se establece a adscrición provisional e a atribución de competencias aos órganos desta consellería (DOG nº 109, do 08.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220608/AnuncioG0657-020622-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 6 de xuño de 2022, relativa á adxudicación do uso de instalacións xuvenís ao abeiro da Orde do 12 de maio de 2022 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís para a realización de programas de ocio educativo e tempo libre durante a Campaña de Verán 2022 para colectivos xuvenís (código de procedemento BS304A) (DOG nº 115, do 16.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220616/AnuncioG0657-070622-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 15 de xuño de 2022 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da Tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarados/as en situación de garda con fins adoptivos no ano 2022 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B) (DOG nº 117, do 20.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220620/AnuncioG0657-150622-0005_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 20 de xuño de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 para o curso 2022/23 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420C) (DOG nº 119, do 22.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0657-170622-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 20 de xuño de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 para o curso 2022/23 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420C) (DOG nº 119, do 22.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0657-170622-0003_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2022 pola que se convoca o procedemento de selección de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, no centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña) (código de procedemento BS213D) (DOG nº 120, do 23.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220623/AnuncioG0657-080622-0002_gl.html   (Corrección de erros en DOG de  08.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220708/AnuncioG0657-050722-0001_gl.html      

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Resolución do 22 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 7 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento SI435B, SI435A e SI427B) (DOG nº 122, do 28.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220628/AnuncioG0656-210622-0001_gl.html  (Corrección de erros en DOG nº 126 do 04.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220704/AnuncioG0656-280622-0001_gl.html 

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 8 de xuño de 2022 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 13 de abril de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 84, do 2 de maio) (DOG nº 122, do 28.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220628/AnuncioG0657-170622-0005_gl.html 

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. ORDE do 13 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social, e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2022 (código de procedemento TR802L) (DOG nº 123, do 29.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220629/AnuncioG0656-150622-0003_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 17 de xuño de 2022, das axudas convocadas na Orde do 15 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño durante os anos 2022, 2023, 2024 e 2025, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403C) (DOG nº 123, do 29.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220629/AnuncioG0657-170622-0004_gl.html

Valedor do Pobo. RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2022 pola que se convocan dúas bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica neste organismo (DOG nº 124, do 30.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220630/AnuncioG2022-160622-0001_gl.html