Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Enero de 2017

01. febrero 2017 Normativa

Recogemos para su consulta una selección de normas relacionadas con las políticas sociales y publicadas en el DOG a lo largo del mes de Enero de 2017

Orde do 14 de decembro 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2016/17. (DOG nº 1, do 02.01.2017).

Corrección de erros. Orde do 23 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados no ano 2017 e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 2, do 03.01.2017).

Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 na Comunidade Autónoma de Galicia (código do procedemento IN414D). (DOG nº 3, do 04.01.2017).

Resolución do 14 de decembro de 2016, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 3, do 04.01.2017).

Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se modifica a Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se regula a proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 4, do 05.01.2017).

Resolución do 19 de decembro de 2016, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas a entidades xuvenís de ámbito provincial, en virtude da Orde do 30 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 6, do 10.01.2017).

Resolución do 22 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información, técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información e traballador/a social. (DOG nº 6, do 10.01.2017).

Resolución do 16 de decembro de 2016, da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 7, do 11.01.2017).

Resolución do 2 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 9, do 13.01.2017).

Resolución do 2 de xaneiro de 2017 pola que se dá publicidade á modificación e prórroga, polo prazo dun ano, da encomenda ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da execución dun servizo de transporte aos centros públicos competencia desta consellería. (DOG nº 9, do 13.01.2017).

Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código do procedemento IN414A). (DOG nº 10, do 16.01.2017).

Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para o 2017. (DOG nº 10, do 16.01.2017).

Extracto da Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para o 2017. (DOG nº 10, do 16.01.2017).

Resolución do 23 de decembro de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017. (DOG nº 11, do 17.01.2017).

Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, con financiamento plurianual. (DOG nº 12, do 18.01.2017).

Resolución do 12 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 16, do 24.01.2017).

Orde do 15 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico 2016/17, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que por causas sobrevidas e imprevistas teña dificultades económicas para continuar estudos. (DOG nº 18, do 26.01.2017).

Resolución do 19 de xaneiro de 2017 pola que se convoca unha xornada sobre a Lei 10/2014, de accesibilidade de Galicia, e a Convención internacional sobre persoas con discapacidade 2006: aplicación e control polas administracións públicas. (DOG nº 19, do 27.01.2017).

Resolución do 5 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 11 de marzo de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no Programa de servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 21, do 31.01.2017).

Resolución do 10 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 19 de abril de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 21, do 31.01.2017).


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.