Estatística de execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, del 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores

06. Agosto 2019 Estatísticas

Xa se pode consultar a información estatística cos datos de 2018 sobre a execución das medidas ditadas polos xulgados de menores, nos termos establecidos na Lei orgánica 5/2000 do 12 de xaneiro.


A Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro (LORPM) pon o acento nas funcións rehabilitadoras e reeducadoras e establece un catálogo de medidas de natureza sancionadora-educativa que, baseado no superior interese da persoa menor, perseguen a integración e a reinserción social dos menores que delinquen. Estas táboas recollen os datos estatísticos de execución relativos ao ano 2018 e preséntanse divididas en catro bloques: medidas notificadas, medidas en execución, medidas pendentes de execución e datos sobre as persoas menores que estiveron executando medidas.

O obxectivo que persegue é coñecer as magnitudes e principais características das medidas xudiciais impostas a menores no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/publicacions/estatistica-de-execucion-de-medidas-xudiciais-previstas-na-lei-organica-52000