Estatística de Protección de Menores, 2020 : operación estatística 2506-02-OE05

Xa se poden consultar os datos estatísticos de protección de menores de 2020 segundo o establecido no Programa estatístico anual (PEA) do IGE publicado no Decreto 227/2020, do 30 de decembro polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para 2021 (DOG nº. 261, do 30.12.2020)


Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Estatística de Protección de Menores, 2020 : operación estatística 2506-02-OE05. – Santiago de Compostela :  Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2021. – 33 p. – ISSN1889-8025

Publicación anual con información estatística sobre menores en situación de desprotección e sobre adopcións en 2019. Define as distintas figuras legais que protexen a situación de risco e desamparo: garda, tutela e acollemento, sexa familiar ou residencial. Tamén define e analiza o proceso legal das adopcións, na súa dobre vertente: nacional e internacional. Por último, describe os programas de apoio ás persoas menores e ás súas familias levadas a cabo polos servizos especializados de protección da infancia.

https://libraria.xunta.gal/gl/estatistica-de-proteccion-de-menores-operacion-estatistica-2506-02-oe05-2020

Para anos anteriores, pinche no seguinte enlace:

https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/publicacions/estatistica-de-proteccion-de-menores