Estatísticas da Consellería de Política Social. RUEPSS (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais)

28. Marzo 2018 Estatísticas

Xa se pode acceder aos datos actualizados do informe da explotación estatística do Ruepss, 2017


Informe da explotación estatística do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (año 2017). código IGE 25-06-03-OE05

Este informe inclúese dentro da programación estatística anual da Consellería de Política Social publicada no Decreto 131/2017, de 21 de diciembre, polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 (DOG n. 246, del 29.12.2017).

O Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (en diante RUEPSS) recolle a información referida ás entidades que desenvolven programas ou son titulares ou xestores de centros ou programas de servizos sociais, nos ámbitos de maiores, discapacidade, igualdade, infancia, menores, familia, inclusión e servizos comunitarios.

O RUEPSS configúrase, para o público e os profesionais de servizos sociais, como unha ferramenta para o coñecemento público dos servizos sociais, de planificación e de ordenación do Sistema galego de servizos sociais.

http://avepss.traballoebenestar.xunta.es/informacion_estatistica_ruepss.html