Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico. I. Marco General = Erronka Demografikoa 2030 erako Euskal Estrategia. I. Esparru Orokorra

19. Agosto 2022 Alertas

O Programa de Goberno da XII Lexislatura do Goberno Vasco establece o reto demográfico como un dos dez obxectivos de país. Entre os seus compromisos específicos, prevé a redacción e impulso dunha Estratexia vasca 2030 nesta materia e deposita a coordinación da súa elaboración na Secretaría Xeral de Transición Social e Axenda 2030 de Lehendakaritza


Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico. I. Marco General = Erronka Demografikoa 2030 erako Euskal Estrategia. I. Esparru Orokorra. Vitoria-Gasteiz, Secretaría Xeral de Transición Social e Axenda 2030, Eusko Jaurlaritza-Goberno Vasco, 2022, 90 p., 90 or.

A Estratexia Vasca 2030 para o reto demográfico preséntase en dous documentos diferenciados: o Marco xeral e o Documento operativo. O presente documento está composto polos seguintes puntos: – Memoria da actuación do Goberno Vasco; – Memoria da actuación de Deputacións Forais; – Referencias de experiencias internacionais; – Conclusións: Claves para unha estratexia 2030 e, orientacións xerais.

Así mesmo, engade un anexo co Estudo do Gabinete de Prospección Sociolóxica sobre o Reto demográfico publicado en maio de 2022. No seu conxunto este primeiro documento describe o marco en que se fundamentan as decisións proxectadas ao Documento Operativo

Estrategia vasca 2030. Reto demográfico