Estudio integral sobre la accesibilidad a los medios de transporte públicos en España

16. Xaneiro 2019 Alertas

Este estudo, realizado polo Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), pretende analizar o grao de accesibilidade dos diferentes medios de transporte público, principalmente competencia da Administración Xeral do Estado


Díaz Velázquez, Eduardo, García García Castro, Cristina. Estudio integral sobre la accesibilidad a los medios de transporte públicos en España. Madrid, Real Patronato sobre Discapacidad, 2018, 331 p. . NIPO 689-18-004-4.

Este estudo, realizado polo Centro Español de Documentación sobre Discapacidade ( CEDD), xestionado polo SIIS Centro de Documentación e Estudos da Fundación Eguía Careaga, pretende analizar o grao de accesibilidade dos diferentes medios de transporte público, principalmente competencia da Administración Xeral do Estado. Para iso realízase, en primeiro lugar, unha revisión sistemática das fontes documentais dispoñibles e da información obtida das empresas operadoras de transporte, para elaborar un diagnóstico e describir as características existentes en materia de accesibilidade dos principais sistemas e modos de transporte do noso país, mostrando tanto as carencias existentes como as melloras que se incorporaron ata a data. Analízase ademais o contido e o discurso da normativa vixente en materia de accesibilidade no noso país, tanto no ámbito estatal como no autonómico. Por outra banda, téntase coñecer cales son as principais barreiras ás que se enfrontan as persoas con discapacidade e as súas necesidades neste ámbito, a través das estatísticas existentes e da análise das queixas dos usuarios dos diferentes sistemas de transporte a partir dos datos obtidos da Oficina de Atención á Discapacidade ( OADIS), o Valedor do Pobo e o Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade ( CERMI). Por último, proporciónanse unha serie de exemplos de boas prácticas desenvolvidas nos últimos anos en materia de accesibilidade nos diferentes medios de transporte e extráense algunhas conclusións e recomendacións.

https://www.siis.net/documentos/ficha/538988.pdf