Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores: Memoria 2022

Xa se pode consultar a información estatística cos datos de 2022 sobre a execución das medidas ditadas polos xulgados de menores, nos termos establecidos na Lei orgánica 5/2000 do 12 de xaneiro.

Galicia, Xunta. Consellería de Política Social e Xuventude. — Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores: Memoria 2022.Santiago de Compostela, Consellería de Política Social e Xuventude, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2023. 71 p.

Esta actividade estatística denominada 2511-03-OE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores está integrada no Programa estatístico anual do Instituto Galego de Estatística publicado no Decreto 224/2022, do 29 de decembro (DOG nº 11, do 17.01.2023).

A Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro (LORPM) pon o acento nas funcións rehabilitadoras e reeducadoras e establece un catálogo de medidas de natureza sancionadora-educativa que, baseado no superior interese da persoa menor, perseguen a integración e a reinserción social dos menores que delinquen.

Estas táboas recollen os datos estatísticos de execución relativos ao ano 2021 e preséntanse divididas en catro bloques: medidas notificadas, medidas en execución, medidas pendentes de execución e datos sobre as persoas menores que estiveron executando medidas.

O obxectivo que persegue é coñecer as magnitudes e principais características das medidas xudiciais impostas a menores no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_medidas_xudiciais_2022.pdf

Para consultar datos de anos anteriores:

https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/publicacions/estatistica-de-execucion-de-medidas-xudiciais-previstas-na-lei-organica-52000