Informe da explotación estatística do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (ano 2021). código IGE 25-06-03-OE05

Xa se pode acceder aos datos actualizados do informe da explotación estatística do Ruepss, 2021


Informe da explotación estatística do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (ano 2021). Código IGE 25-06-03-OE05

Este informe inclúese dentro da programación estatística anual da Consellería de Política Social publicada no DECRETO 2/2022, do 13 de xaneiro, polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 (DOG n.º 13, de 20.01.2022).

O Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (en diante RUEPSS) recolle a información referida ás entidades que desenvolven programas ou son titulares ou xestores de centros ou programas de servizos sociais, nos ámbitos de maiores, discapacidade, igualdade, infancia, menores, familia, inclusión e servizos comunitarios.

O RUEPSS configúrase, para o público e os profesionais de servizos sociais, como unha ferramenta para o coñecemento público dos servizos sociais, de planificación e de ordenación do Sistema galego de servizos sociais.

En calquera destas dúas ligazóns pódese acceder aos informes publicados desde 2011:

https://politicasocial.xunta.gal/es/recursos/asesoria-virtual-de-entidades/ruepss

https://politicasocial.xunta.gal/es/recursos/publicaciones/informe-da-explotacion-estatistica-do-rexistro-unico-de-entidades-prestadoras