La dimensión política del envejecimiento activo personas mayores y participación política

06. Maio 2022 Alertas

A participación das persoas maiores na sociedade está considerada como unha das dimensións centrais do denominado envellecemento activo.


 

Serafín González Quinzán, Diego Mo Groba, Paloma Castro Martínez: “La dimensión política del envejecimiento activo personas mayores y participación política”  en  Aposta: Revista de ciencias socialesISSN-e 1696-7348, Nº. 92, 2022páx. 87-105

A participación das persoas maiores na sociedade está considerada como unha das dimensións centrais do denominado envellecemento activo. Esta investigación ten como obxecto analizar a participación política –convencional e non convencional– das persoas maiores en España, marcando o obxectivo de coñecer se a súa idade, como factor explicativo, mantén relación directa con participar máis ou menos, así como coñecer que outros factores se poden extraer como limitadores ou modificadores da devandita participación. Para iso levaron a cabo un total de tres modelos de regresión loxística para cada unha das tres variables dependentes, relativas ás dimensións da participación política consideradas, co fin de coñecer que variables actúan e que efecto producen sobre a propia idade. As principais conclusións permiten afirmar que as persoas maiores afástanse dos modos de participación non institucionalizados e que as variables de contido político son as que en maior medida limitan o efecto da propia idade sobre a participación política.