Las unidades de convivencia modelo hogareño, una alternativa a las residencias de personas mayores institucionales

11. Outubro 2022 Alertas

O título nº 8 desta serie resume o coñecemento existente sobre as Unidades de Convivencia, como a principal alternativa desenvolta internacionalmente para transformar o modelo residencial tradicional


Martínez, T., Las unidades de convivencia modelo hogareño, una alternativa a las residencias de personas mayores institucionales. Serie: Informes Acpgerontología n. 8, Oviedo, ACP Gerontología, 2022, 33 p.

O título nº 8 desta serie resume o coñecemento existente sobre as Unidades de Convivencia, como a principal alternativa desenvolvida internacionalmente para transformar o modelo residencial tradicional, o cal se erixe desde unha mirada e lóxica altamente institucional.

En primeiro lugar, abórdase a orixe e a filosofía deste novo modelo de coidado residencial, o cal toma como principal referencia o ambiente fogar sen por iso renunciar á calidade propia do coidado profesional. En segundo lugar, resúmense as principais características que estas unidades deben ter a teor do coñecemento existente, así como os principais beneficios constatado en diferentes estudos cando son comparadas coas residencias tradicionais. Finalmente identifícanse algúns riscos na súa posta en marcha, no actual momento en España de xiro no modelo residencial e ofrécense algunhas recomendacións..

Las unidades de convivencia modelo hogareño