Manual de organización y funcionamiento de los Servicios Sociales de Atención Primaria

02. Xuño 2021 Alertas

Os servizos sociais de Atención Primaria da Comunitat Valenciana contan por primeira vez na historia cun manual de organización e funcionamento ( MOF), impulsado desde a Vicepresidencia e Conselleria de Igualdade e Servizos Sociais.


Generalitat Valenciana, Dirección General de Atención Primaria y Autonomía Personal, Manual de organización y funcionamiento de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Valencia, Generalitat Valenciana, 2021, 63 p.

Os servizos sociais de Atención Primaria da Comunitat Valenciana contan por primeira vez na historia cun manual de organización e funcionamento ( MOF), impulsado desde a Vicepresidencia e Conselleria de Igualdade e Servizos Sociais e que se elaborou conxuntamente cos e coas profesionais para unificar a atención que se ofrece á cidadanía. Despois da aprobación da Lei de Servizos Sociais Inclusivos da Comunitat Valenciana e a configuración do Sistema Público Valenciano de Servizos Sociais, era necesario fomentar e consolidar os instrumentos neste marco que se construíu desde “a calidade e a calidez”.

O obxectivo é “homoxeneizar a metodoloxía de traballo” duns equipos que se foron consolidando nos últimos cinco anos, nos que se multiplicou por cinco o investimento da Conselleria para a ampliación dos persoais, incluíndo novas figuras profesionais e consolidando as que xa existían.

O MOF integra de maneira ordenada e sistemática a información básica relativa aos antecedentes, o marco xurídico administrativo actual, as atribucións, a estrutura orgánica e funcións das entidades en relación co novo SPVSS.

Así mesmo, configúrase como un instrumento de traballo que contribúe á orientación do persoal e facilita o seu traballo ao mesmo tempo que proporciona un esquema funcional a fin de realizar posibles reestruturacións. Ademais, contempla o cambio de estrutura introducido na organización debido a que se prima a atención presencial e personalizada e, por tanto, centrada en todo o ciclo vital da persoa.

O manual estrutúrase en tres bloques diferenciados. O primeiro sitúase no contexto actual do sistema de servizos sociais da Comunitat Valenciana; o segundo define a organización, liñas estratéxicas, modelo operativo e os nexos que actúan entre os equipos de servizos sociais, e o terceiro e último proporciona as fichas de traballo para levar á práctica o cambio na organización e funcionamento.

https://inclusio.gva.es/documents/610727/173093263/MOF+-+Castellano/08514143-b6a3-45d2-bfdd-4f44a71df10f