Medidas xudiciais derivadas da aplicación en Galicia da L.O. 5/2000, reguladora da reponsabilidade penal dos menores: Memoria 2015

Xa se pode acceder ao PDF da nova publicación elaborada polo Servizo de Xustiza Penal Xuvenil con datos correspondentes a 2015


medidas xudiciais 2015_v1 1A norma que regula a responsabilidade penal dos menores (Lei orgánica 5/2000) pon o acento nas funcións rehabilitadoras e reeducadoras máis que nas sancionadoras. Establece un catálogo de medidas de natureza sancionadora-educativa que, baseado no superior interese do menor, persegue a integración e a reinserción social dos/as menores que delinquen. Esta memoria recolle os datos estatísticos de execución relativos ao ano 2015 e preséntase dividida en seis bloques: Medidas notificadas polos xulgados de menores, Medidas en execución, Medidas pendentes de execución, Datos sobre as persoas menores que estiveron executando medidas e Actuacións no ano 2015. Acompaña á publicación un anexo cun resumo do programa de traballo remunerado e formación ocupacional de menores infractores que cumpren unha medida de internamento nun centro.

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/medidas_xudiciais_2015_v1.pdf