Memoria socioeconómica 2016. Comunidad Autónoma del País Vasco = Memoria Sozioekonomikoa 2016. Euskal Autonomia Erkidegoa. Laburpena eta gogoetak

24. Xullo 2017 Alertas
O último informe do Consello Económico e Social de Euskadi do 2016 alerta da pobreza vencellada á precariedade laboral.

Consejo Económico y Social Vasco, Memoria socioeconómica 2016. Comunidad Autónoma del País Vasco = Memoria Sozioekonomikoa 2016. Euskal Autonomia Erkidegoa. Laburpena eta gogoetak. Bilbao, Consejo Económico y Social Vasco, 2017, 392, 53 p.

Na súa última memoria socioecónomica, o Consello Económico e social Vasco chama a atención sobre o feito de que case o 20% das persoas perceptoras da RGI fano como complemento das súas rendas salariais. Dicha complementación persegue o efecto positivo de non desincentivar a activación laboral e evitar así situacións de cronificación na protección social. Pero este dato, en si mesmo, tamén alerta de que a relación entre o posto de traballo e o benestar persoal e familiar podería estar a evolucionar nunha dirección pouco desexable, o que require a atención prioritaria dos axentes sociais. O CES alerta da necesidade de mellorar o sistema de protección social pasa por garantir a súa sustentabilidade e adaptar as súas prestacións ás novas realidades e necesidades sociais, o que expón importantes desafíos, nun contexto de recuperación da economía, que requirirá tempo e esforzos, pero que é urxente acometer.

 http://www.cesegab.com/Portals/0/Libros/MSE2016.pdf