Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Abril, 2019

02. Maio 2019 Normativa

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en abril de 2019.


Normativa de ámbito social. DOG. Abril, 2019

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regula e se convoca para o ano 2019 o Programa de axudas para a concesión das estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas (DOG nº 63 do 01.04.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento SI427A) (DOG nº 63 do 01.04.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da comisión paritaria do convenio colectivo de residencias privadas da terceira idade (DOG nº 63 do 01.04.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2019 pola que se publica a resolución do procedemento de selección de entidades privadas sen ánimo de lucro para levar a cabo unha intervención educativa integral con persoas menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e outras actuacións de medio aberto previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra (DOG nº 63 do 01.04.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 25 de marzo de 2019 pola que se regula a oferta de prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2019 e se realiza a súa convocatoria (DOG nº 64 do 02.04.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 25 de marzo de 2019 pola que se regula a oferta de prazas para as estadías e o tratamento dentro do programa de Benestar a través de talasoterapia 2019 e se realiza a súa convocatoria (DOG nº 64 do 02.04.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 20 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2019 (código de procedemento BS410A) (DOG nº 65 do 03.04.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca para o ano 2019 o programa de axudas para a participación no programa Aventúrate con Galicia, dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior (código de procedemento PR930B) (DOG nº 66 do 04.04.2019)

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 29 de marzo de 2019 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia nas escolas infantís dependentes desta axencia para o curso 2019/20 (DOG nº 67 do 05.04.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 69 do 09.04.2019) (Corrección de erros en DOG nº 77, do 23.04.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 25 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 70 do 10.04.2019)

Academia Galega de Seguridade Pública. RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2019 pola que se convoca unha xornada sobre menores, seguridade, sáude e responsabilidade. Novos desafíos para a Administración pública (DOG nº 72 do 12.04.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 25 de marzo de 2019 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG nº 73 do 15.04.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG nº 73 do 15.04.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI431A) (DOG nº 75 do 17.04.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 8 de abril de 2019 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2019 e se procede á súa convocatoria (DOG nº 76 do 22.04.2019) (Corrección de erros en DOG nº 77 do 23.04.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 8 de abril de 2019 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís dependentes desta consellería en réxime de oferta concertada durante a campaña de verán de 2019 (DOG nº 76 do 22.04.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 1 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (códigos de procedemento TR356A e TR356C). (DOG nº 78 do 24.04.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 3 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea, cofinanciada polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e a formación das mulleres desempregadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR350A) (DOG nº 79 do 25.04.2019) (Corrección de erros en DOG nº 104, do 04.06.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 4 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR353B) (DOG nº 79 do 25.04.2019)

Consellería de Política Social. DECRETO 43/2019, do 11 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Familia e da Infancia (DOG nº 81 do 29.04.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 15 de abril de 2019 pola que se ratifica o acordo de extinción da Fundación Hermanos Tenreiro e se dispón a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego (DOG nº 81 do 29.04.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións destinadas ao programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 81 do 29.04.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican os requirimentos de emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2019, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS306B) (DOG nº 81 do 29.04.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 8 de abril de 2019 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 18 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 46, do 6 de marzo) (DOG nº 82 do 30.04.2019)