Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Abril, 2022

02. Maio 2022 Normativa

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en abril de 2022


Diario Oficial de Galicia (DOG). Abril, 2022

Consellería de Sanidade. ORDE do 6 de abril de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021, pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021, pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade (DOG nº 69-Bis, do 08.04.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220408/2936/AnuncioC3K1-070422-1_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 4 de abril de 2022 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 11 de febreiro de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 43, do 3 de marzo) (DOG nº 72, do 13.04.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220413/AnuncioG0425-050422-0004_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se fai público o esgotamento do crédito da Resolución do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI461A) (DOG nº 74, do 19.04.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220419/AnuncioG0599-070422-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 1 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para promover a práctica profesional e a formación en competencias brandas das persoas mozas menores de 30 anos mediante contratos formativos, programa Talento 30 (código de procedemento TR353C) (DOG nº 75, do 20.04.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220420/AnuncioG0599-060422-0004_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 1 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para promover a práctica profesional e a formación en competencias brandas das persoas mozas menores de 30 anos mediante contratos formativos, programa Talento 30 (código de procedemento TR353C) (DOG nº 75, do 20.04.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220420/AnuncioG0599-060422-0005_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, convocadas pola Resolución do 23 de decembro de 2021 (código de procedemento SI427A) (DOG nº 77, do 22.04.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220422/AnuncioG0599-120422-0006_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 21 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI431A) (DOG nº 78, do 25.04.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220425/AnuncioG0599-180422-0002_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 25 de abril de 2022 de modificación da Orde do 31 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento BS700A) (DOG nº 81, do 28.04.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220428/AnuncioG0425-250422-0001_gl.html