Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Decembro, 2021

10. Xaneiro 2022 Normativa

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en decembro de 2021


Decembro de 2021

 

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se declara de interese galego a Fundación de Mayores San Martín de Porres e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego (DOG n.º 231 do 01.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211201/AnuncioG0425-231121-0006_gl.html 

Consellería de Política Social. ORDE do 12 de novembro de 2021 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 8 de outubro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 202, do 20 de outubro) (DOG n.º 231 do 01.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211201/AnuncioG0425-231121-0005_gl.html 

Consellería de Política Social. ORDE do 19 de novembro de 2021 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 8 de outubro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 205, do 25 de outubro) (DOG n.º 235 do 09.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211209/AnuncioG0425-291121-0001_gl.html 

Presidencia da Xunta de Galicia. LEI 15/2021, do 3 de decembro, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (DOG n.º 237 do 13.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211213/AnuncioC3B0-031221-0001_gl.html 

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 1 de decembro de 2021 dos premios Talento Mozo Galicia, ao abeiro da Orde do 16 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases que rexen os premios Talento Mozo Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS327A) (DOG n.º 237 do 13.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211213/AnuncioG0425-021221-0001_gl.html

Consellería de Política Social. DECRETO 163/2021, do 25 de novembro, polo que se establecen axudas sociais de carácter extraordinario, a favor de pensionistas de xubilación e invalidez, na súa modalidade non contributiva, a favor de persoas perceptoras das pensións do fondo de asistencia social e das persoas beneficiarias do subsidio de garantía de ingresos mínimos (DOG n.º 239 do 15.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211215/AnuncioG0425-031221-0001_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 2 de decembro de 2021 dos Premios Galicia de Acción Voluntaria, ao abeiro da Orde do 6 de outubro de 2021 pola que se regula o procedemento de concesión destes e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento BS508D) (DOG n.º 239 do 15.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211215/AnuncioG0425-031221-0004_gl.html 

Consellería de Política Social. ORDE do 14 de decembro de 2021 pola que se modifica o módulo de financiamento do servizo de axuda no fogar a persoas en situación de dependencia (DOG n.º 242 do 20.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211220/AnuncioG0425-141221-0001_gl.html 

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se procede á publicación da Resolución do 2 de decembro de 2021 de concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS623C) (DOG n.º 242 do 20.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211220/AnuncioG0425-091221-0001_gl.html 

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas de indemnización económica, dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, así como a mulleres que resultasen gravemente feridas como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI460A) (DOG n.º 247 do 27.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211227/AnuncioG0599-141221-0005_gl.html 

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 14 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas de indemnización económica, dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, así como a mulleres que resultasen gravemente feridas como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI460A) (DOG n.º 247 do 27.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211227/AnuncioG0599-141221-0006_gl.html 

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 15 de setembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta secretaría xeral no ano 2021 (código de procedemento SI452A) (Diario Oficial de Galicia número 186, do 27 de setembro) (DOG n.º 247 do 27.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211227/AnuncioG0599-201221-0003_gl.html 

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 16 de novembro de 2021, de premios e axudas para a fase final da especialidade de graffiti do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 29 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2021 (DOG n.º 247 do 27.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211227/AnuncioG0425-161221-0003_gl.html 

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 16 de novembro de 2021, de premios da especialidade de fotografía do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 29 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2021 (DOG n.º 247 do 27.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211227/AnuncioG0425-161221-0002_gl.html 

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 16 de novembro de 2021, de premios da especialidade de artes plásticas do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 29 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2021 (DOG n.º 247 do 27.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211227/AnuncioG0425-161221-0001_gl.html 

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 26 de novembro de 2021, de premios e axudas para a fase final da especialidade de cociña do programa Xuventude Crea, procedemento BS310Q, da Orde do 29 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2021 (DOG n.º 247 do 27.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211227/AnuncioG0425-161221-0004_gl.html 

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 23 de decembro de 2021 pola que se amplía a dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas nos programas II e III da Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 (códigos de procedemento TR341E, TR341N e TR341M) (DOG n.º 248 do 28.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211228/AnuncioG0599-271221-0001_gl.html 

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se procede á publicación da reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021(códigos de procedemento TR356A e TR356C) (DOG n.º 248 do 28.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211228/AnuncioG0599-221221-0009_gl.html 

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2021 pola que se dá publicidade da Resolución do 21 de decembro de 2021 de modificación e prórroga da Resolución do 18 de decembro de 2020 pola que se lle encomenda ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a execución dun servizo de transporte aos centros públicos competencia da Consellería de Política Social (DOG n.º 248 do 28.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211228/AnuncioG0425-211221-0001_gl.html  (Corrección de erros en DOG n.º 2 do 04.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220104/AnuncioG0425-291221-0006_gl.html 

 (Corrección de erros en DOG n.º 2 do 04.01.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220104/AnuncioG0425-291221-0006_gl.html 

Presidencia da Xunta de Galicia. LEI 16/2021, do 20 de decembro, do Plan galego de estatística 2022-2026 (DOG n.º 249 do 29.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211229/AnuncioC3B0-211221-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 13 de decembro de 2021 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciado mediante a Orde do 8 de novembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 221, do 17 de novembro) (DOG n.º 249 do 29.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211229/AnuncioG0425-201221-0003_gl.html 

Consellería de Política Social. ORDE do 13 de decembro de 2021 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG n.º 249 do 29.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211229/AnuncioG0425-201221-0002_gl.html 

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 28 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas, destinadas ao financiamento do Programa Investigo, de contratación de persoas mozas demandantes de emprego na realización de iniciativas de investigación e innovación, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento TR349V) (DOG n.º 250 do 30.12.2021) (DOG n.º 250 do 30.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/AnuncioG0599-281221-0004_gl.html 

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 28 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas, destinadas ao financiamento do Programa Investigo, de contratación de persoas mozas demandantes de emprego na realización de iniciativas de investigación e innovación, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento TR349V) (DOG n.º 250 do 30.12.2021) (DOG n.º 250 do 30.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/AnuncioG0599-281221-0005_gl.html 

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas, de contratación de persoas mozas desempregadas no seo dos servizos prestados pola Administración pública galega, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento TR349U) (DOG n.º 250 do 30.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/AnuncioG0599-291221-0002_gl.html 

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas, de contratación de persoas mozas desempregadas no seo dos servizos prestados pola Administración pública galega, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento TR349U) (DOG n.º 250 do 30.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/AnuncioG0599-291221-0004_gl.html 

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se procede á publicación da reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 (código de procedemento TR802L) (DOG n.º 250 do 30.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/AnuncioG0599-281221-0001_gl.html 

Consellería de Política Social. ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se fai público o incremento do crédito previsto na Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado pola consellería con competencias en materia de política social de la Xunta de Galicia (código de procedemento BS623D) (DOG n.º 250 do 30.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/AnuncioG0425-291221-0002_gl.html 

Presidencia da Xunta de Galicia. LEI 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 (DOG n.º 251 do 31.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0001_gl.html 

Presidencia da Xunta de Galicia. LEI 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG n.º 251 do 31.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0002_gl.html   (Corrección de erros en DOG nº 33, do 17.02.2021)  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220217/AnuncioC3B0-160222-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 29 de decembro de 2021 que aproba a segunda ampliación dos créditos establecidos para o Programa II na Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 (códigos de procedemento TR341E e TR341N) (DOG n.º 251 do 31.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioG0599-291221-0006_gl.html 

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica o requirimento de emenda da documentación das xustificacións presentadas ao abeiro da Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS508C) (DOG n.º 251 do 31.12.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioG0425-221221-0003_gl.html