Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Febreiro, 2019

05. Marzo 2019 Normativa

Recollemos para a súa consulta normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en febreiro de 2019


Normativa de ámbito social. DOG. Febreiro, 2019

Consellería de Política Social. ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases que rexen as subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria (DOG nº 23 do 01.02.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria (DOG nº 24 do 04.02.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 28 de decembro de 2018 das axudas convocadas na Orde do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2018, 2019, 2020 e 2021 (DOG nº 24 do 04.02.2019) (Corrección de erros en DOG nº 34 do 18.02.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 31 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción, e se convocan para o ano 2019 (DOG nº 27 do 07.02.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a Resolución do 3 de decembro de 2018 do procedemento BS631A de concesión de axudas a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020) (DOG nº 29 do 11.02.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a Resolución do 22 de outubro de 2018 do procedemento BS631A de concesión de axudas a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020) (DOG nº 29 do 11.02.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publica a resolución de concesión das axudas previstas na Orde do 24 de agosto de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e se convocan en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2018 e 2019 (código de procedemento BS212A) (DOG nº 29 do 11.02.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2018 (DOG nº 31 do 13.02.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IN414D) (DOG nº 32 do 14.02.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 28 de xaneiro de 2019 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 1 de agosto de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 179, do 19 de setembro) (DOG nº 33 do 15.02.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 31 de xaneiro de 2019 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 20 de decembro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 5, do 8 de xaneiro de 2019) (DOG nº 33 do 15.02.2019)