Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG) Maio, 2022

03. Xuño 2022 Normativa

DOG. Maio, 2022

 

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en maio de 2022


 

Consellería de Política Social. ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais nos centros dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar durante a folga convocada pola Confederación Nacional do Traballo (CNT) para o día 3 de maio de 2022 (DOG nº 84, do 02.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220502/AnuncioG0425-290422-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 13 de abril de 2022 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG nº 84, do 02.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220502/AnuncioG0425-210422-0005_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 27 de abril de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión das subvencións ás entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS508B) (DOG nº 87, do 05.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220505/AnuncioG0425-270422-0003_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 27 de abril de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión das subvencións ás entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS508B) (DOG nº 87, do 05.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220505/AnuncioG0425-270422-0004_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2022 de concesión directa da axuda complementaria á do Programa do bono de alugueiro social durante o ano 2022 (DOG nº 88, do 06.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220506/AnuncioC3Q2-030522-0002_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 4 de maio de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade (DOG nº 88 Bis, do 06.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220506/2957/AnuncioC3K1-040522-1_gl.html

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se clasifica de interese social a Fundación Grupo Printes (DOG nº 89, do 09.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220509/AnuncioG0595-280422-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI437A) (DOG nº 89, do 09.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220509/AnuncioG0599-250422-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 21 de abril de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI437A) (DOG nº 89, do 09.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220509/AnuncioG0599-250422-0003_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 22 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á creación e/ou funcionamento de gabinetes técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial, e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2022 (código de procedemento TR807J) (DOG nº 90, do 10.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioG0599-260422-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 22 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á creación e/ou funcionamento de gabinetes técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial, e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2022 (código de procedemento TR807J) (DOG nº 90, do 10.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioG0599-260422-0003_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2022 de concesión directa da axuda complementaria á do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero (DOG nº 90, do 10.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioC3Q2-030522-0001_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2022 pola que se convoca a prórroga para o ano 2022 das subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero con financiamento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento VI482D) (DOG nº 90, do 10.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioC3Q2-030522-0003_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. EXTRACTO da Resolución do 2 de maio de 2022 pola que se convoca a prórroga para o ano 2022 das subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero con financiamento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento VI482D) (DOG nº 90, do 10.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioC3Q2-030522-0004_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publica a Resolución do 2 de maio de 2022 pola que se finaliza o procedemento de concesión de subvencións destinadas a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá para o ano 2022, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS700A) (DOG nº 91, do 11.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220511/AnuncioG0425-030522-0002_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento BS306B) (DOG nº 92, do 12.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220512/AnuncioG0425-020522-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento BS306B) (DOG nº 92, do 12.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220512/AnuncioG0425-020522-0002_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 9 de maio de 2022 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2022 e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS303A, BS303F, BS303G e BS303H) (DOG nº 94, do 16.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioG0425-090522-0001_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 15 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño durante os anos 2022, 2023, 2024 e 2025, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403C) (DOG nº 94, do 16.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioG0425-060522-0001_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 26 de xaneiro de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e a continuidade de casas do maior en funcionamento, para os anos 2022 e 2023, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS212A e BS212B) (DOG nº 94, do 16.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioG0425-060522-0004_gl.html

Consellería de Política Social. ORDEN de 10 de mayo de 2022 por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de estancias y servicios en las residencias de tiempo libre adscritas a esta consellería en el año 2022 (código de procedimiento BS419A) (DOG nº 96, do 19.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220519/AnuncioG0425-110522-0001_es.html

Consellería de Política Social. ORDEN de 4 de mayo de 2022 por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo vacante en esta consellería (DOG nº 96, do 19.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220519/AnuncioG0425-100522-0002_es.html

Consellería de Política Social. ORDEN de 6 de mayo de 2022 por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo vacante en esta consellería, anunciado mediante la Orden de 14 de marzo de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 62, de 30 de marzo) (DOG nº 96, do 19.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220519/AnuncioG0425-100522-0001_es.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 7 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento SI435B, SI435A e SI427B) (DOG nº 97, do 20.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220520/AnuncioG0599-100522-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 (código de procedemento TR802L) (Diario Oficial de Galicia número 158, do 18 de agosto) (DOG nº 97, do 20.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220520/AnuncioG0599-110522-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 12 de maio de 2022 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís para a realización de programas de lecer educativo e tempo libre durante a Campaña de verán 2022 para colectivos xuvenís (código de procedemento BS304A) (DOG nº 98, do 23.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220523/AnuncioG0425-120522-0005_gl.html

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. DECRETO 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia (DOG nº 101, do 27.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220527/AnuncioV0654-250522-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 11 de maio de 2022 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS508C) (DOG nº 101, do 27.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220527/AnuncioG0425-120522-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 11 de maio de 2022 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS508C) (DOG nº 101, do 27.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220527/AnuncioG0425-120522-0002_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 12 de maio de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión das subvencións ás entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS320A) (DOG nº 101, do 27.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220527/AnuncioG0425-120522-0003_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 12 de maio de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión das subvencións ás entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS320A) (DOG nº 101, do 27.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220527/AnuncioG0425-120522-0004_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 13 de maio de 2022 pola que se modifica parcialmente a Orde do 16 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa segunda convocatoria para os exercicios 2022 e 2023 (código de procedemento TR301K) (DOG nº 102, do 30.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220530/AnuncioG0599-160522-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 13 de maio de 2022 pola que se modifica parcialmente a Orde do 16 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa segunda convocatoria para os exercicios 2022 e 2023 (código de procedemento TR301K) (DOG nº 102, do 30.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220530/AnuncioG0599-160522-0002_gl.html

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022 pola que se publican as resolucións do 19 de maio de 2022 polas que se resolve a aprobación da relación definitiva de fillos e fillas do persoal ao servizo do sector público autonómico admitidas/os e da lista de espera para o curso 2022/23 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia (DOG nº 103, do 31.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220531/AnuncioG0379-200522-0002_gl.html

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022 pola que se publican as resolucións do 19 de maio de 2022 polas que se resolve a aprobación da relación definitiva de admitidas/os e da lista de espera para o curso 2022/23 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia (DOG nº 103, do 31.05.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220531/AnuncioG0379-200522-0001_gl.html