Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo de 2022

01. Abril 2022 Normativa

 

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en marzo de 2022


Consellería de Política Social. ORDE do 15 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño durante os anos 2022, 2023, 2024 e 2025, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403C) (DOG nº 42 do 02.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220302/AnuncioG0425-160222-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 15 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño durante os anos 2022, 2023, 2024 e 2025, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403C) (DOG nº 42 do 02.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220302/AnuncioG0425-160222-0002_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 11 de febreiro de 2022 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG nº 43 do 03.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220303/AnuncioG0425-220222-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 21 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR353A) (DOG nº 46 do 08.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220308/AnuncioG0599-240222-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se dá publicidade do convenio de colaboración asinado coa Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento de medidas de transversalidade de xénero nas políticas activas de emprego no ámbito da economía social, Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (DOG nº 46 do 08.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220308/AnuncioG0599-280222-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021 e 2022 (Diario Oficial de Galicia número 160, do 20 de agosto) (DOG nº 48 do 10.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220310/AnuncioG0599-030322-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI427A) (DOG nº 49 do 11.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220311/AnuncioG0599-030322-0005_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 11 de marzo de 2022 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3 e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420C) (DOG nº 51 do 15.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220315/AnuncioG0425-110322-0001_gl.html 

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das axudas concedidas en virtude da Orde do 16 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á creación e/ou funcionamento de gabinetes técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial, e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2021 (código de procedemento TR807J) (DOG nº 52 do 16.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220316/AnuncioG0599-080322-0005_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento SI435B, SI435A e SI427B) (DOG nº 52 do 16.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220316/AnuncioG0599-070322-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 7 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento SI435B, SI435A e SI427B) (DOG nº 52 do 16.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220316/AnuncioG0599-070322-0003_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 15 de marzo de 2022 pola que se determinan os servizos mínimos, no ámbito dos servizos da asistencia social, durante a folga indefinida convocada a partir do día 17 de marzo de 2022 (DOG nº 52 do 16.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220316/AnuncioG0425-150322-0001_gl.html

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2022 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia para o curso 2022/23 (códigos de procedemento BS402A e BS402F) (DOG nº 52 do 16.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220316/AnuncioG0379-080322-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento TR357C, TR357D e TR357B) (DOG nº 53 do 17.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220317/AnuncioG0599-080322-0007_gl.html

Escola Galega de Administración Pública. RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2022 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas (DOG nº 54 do 18.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220318/AnuncioO150-100322-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiada en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI449B) (DOG nº 55 do 21.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220321/AnuncioG0599-100322-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 9 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiada en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI449B) (DOG nº 55 do 21.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220321/AnuncioG0599-100322-0002_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 23 de marzo de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade (DOG nº 59 bis do 25.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220325/2925/AnuncioC3K1-240322-4_gl.html

Escola Galega de Administración Pública. RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2022 pola que se convoca o webinario titulado A Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia (DOG nº 60 do 28.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220328/AnuncioO150-220322-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 15 de marzo de 2022 pola que se modifica a Orde do 6 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS623C) (DOG nº 62 do 30.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220330/AnuncioG0425-150322-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publica a Resolución do 17 de marzo de 2022 de concesión das axudas para a continuidade de casas do maior convocadas na Orde do 26 de xaneiro de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e para a continuidade de casas do maior en funcionamento, para os anos 2022 e 2023, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS212A e BS212B) (DOG nº 62 do 30.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220330/AnuncioG0425-230322-0001_gl.html

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2022 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal ao servizo do sector público autonómico nas escolas infantís dependentes desta axencia para o curso 2022/23 (código de procedemento BS402B) (DOG nº 62 do 30.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220330/AnuncioG0379-230322-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 14 de marzo de 2022 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG nº 62 do 30.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220330/AnuncioG0425-220322-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 21 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento TR332E) (DOG nº 63 do 31.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220331/AnuncioG0599-240322-0004_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 21 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento TR332E) (DOG nº 63 do 31.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220331/AnuncioG0599-240322-0005_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 29 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se dá publicidade ao convenio de colaboración asinado entre esta consellería e a entidade Cruz Vermella para o desenvolvemento e execución dun programa de formación e inserción para mulleres vítimas de violencia de xénero ou de trata e explotación sexual con compromiso de contratación, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea-Next Generation EU (DOG nº 63 do 31.03.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220331/AnuncioG0599-290322-0002_gl.html