Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Outubro, 2019

07. Novembro 2019 Normativa

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en outubro de 2019.


Diario Oficial de Galicia (DOG). Outubro, 2019

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se publica a Resolución do 11 de setembro de 2019, ditada no procedemento BS303C de convocatoria de prazas de persoas colaboradoras bolseiras pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as, excluídos/as, renuncias e lista de espera na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas para o curso académico 2019/20 (DOG, núm. 186 do 01.10.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 20 de setembro do procedemento BS306B, respecto das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria (DOG, núm. 186 do 01.10.2019)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 25 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas para a realización do Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos centros especiais de emprego (CEE) e se procede á súa convocatoria plurianual (2019 a 2022) (código de procedemento TR341X) (DOG, núm. 189 do 04.10.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 16 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2019, 2020, 2021 e 2022 (DOG, núm. 190 do 07.10.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2019 (DOG, núm. 191 do 08.10.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 19 de setembro de 2019 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG, núm. 191 do 08.10.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 8 de agosto de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e o equipamento das escolas infantís 0-3 e dos puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento BS403E) (DOG, núm. 192 do 09.10.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 8 de agosto de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e o equipamento das escolas infantís 0-3 e dos puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento BS403E) (DOG, núm. 192 do 09.10.2019)

Consellería de Política Social RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 8 de agosto de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e o equipamento das escolas infantís 0-3 e dos puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento BS403E) (DOG, núm. 192 do 09.10.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 8 de agosto de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e o equipamento das escolas infantís 0-3 e dos puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento BS403E) (DOG, núm. 192 do 09.10.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 17 de decembro de 2018 pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG, núm. 194 do 11.10.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publica o Acordo do 1 de outubro de 2019, de corrección de erros da Resolución do 26 de xuño de 2019 pola que se finaliza o procedemento BS700A, de concesión de subvencións destinadas a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá para o ano 2019, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco operativo do FSE Galicia 2014-2020 (DOG, núm. 194 do 11.10.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 30 de setembro de 2019 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, de tres postos de traballo vacantes nesta consellería (DOG, núm. 194 do 11.10.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. ORDE do 18 de setembro de 2019 pola que se declara de utilidade pública a Asociación de Persoas con Discapacidade das Comarcas do Condado e A Paradanta (Adapta) (DOG, núm. 196 do 15.10.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. ORDE do 20 de setembro de 2019 pola que se declara de utilidade pública a Asociación de Niños con TDAH Trastorno por Deficit de Atención y/o Hiperactividad (Anhida Coruña) (DOG, núm. 196 do 15.10.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 3 de outubro de 2019 da concesión das subvencións ao abeiro da Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG, núm. 196 do 15.10.2019)

Escola Galega de Administración Pública. RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2019 pola que se convoca o curso monográfico Detección e intervención ante a violencia de xénero nos centros de maiores, centros de día e servizos de axuda a domicilio (DOG, núm. 197 do 16.10.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2019 pola que se dá publicidade á encomenda de xestión á corporación de dereito público Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (DOG, núm. 199 do 18.10.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 10 de outubro de 2019 pola que se aproban as bases que rexen os premios Talento Mozo Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento BS327A) (DOG, núm. 200 do 21.10.2019)

RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 10 de outubro de 2019 de concesión das subvencións ao abeiro da Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento BS508B) (DOG, núm. 200 do 21.10.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 16 de outubro de 2019 pola que se modifica a Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG, núm. 202 do 23.10.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 17 de outubro de 2019 pola que se modifica a Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG, núm. 202 do 23.10.2019)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publica a Resolución do 8 de outubro de 2019 pola que se finaliza o procedemento BS614A de concesión de subvencións destinadas a confederacións, federacións e a entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2019 e 2020, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (DOG, núm. 206 do 29.10.2019)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 9 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, para o ano 2019 (código de procedemento SI452A) (DOG, núm. 208 do 31.10.2019)

Consellería de Política Social. ORDE do 22 de outubro de 2019 pola que se convoca o procedemento para a concesión de axudas económicas ás familias numerosas de Galicia para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma para o ano 2019 (código de procedemento BS423D) (DOG, núm. 208 do 31.10.2019)