Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Setembro, 2021

01. Outubro 2021 Normativa

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en setembro de 2021

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Setembro, 2021

Consellería de Política Social. ORDE do 12 de agosto de 2021 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 6 de xullo de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 136, do 19 de xullo) (DOG n.º 174 do 09.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210909/AnuncioG0425-010921-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 18 de maio de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI431A) (DOG n.º 177 do 14.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210914/AnuncioG0599-070921-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 6 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS623C) (DOG n.º 180 do 17.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210917/AnuncioG0425-070921-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 6 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS623C) (DOG n.º 180 do 17.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210917/AnuncioG0425-070921-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 28 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (SI429A) (DOG n.º 181 do 20.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210920/AnuncioG0599-100921-0001_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publica a Resolución do 6 de setembro de 2021 das axudas convocadas na Orde do 22 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2021, 2022 e 2023 (código de procedemento BS212A) (DOG n.º 181 do 20.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210920/AnuncioG0425-070921-0003_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D) (DOG n.º 181 do 21.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210922/AnuncioG0425-100921-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D) (DOG n.º 181 do 21.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210922/AnuncioG0425-100921-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da axuda extraordinaria para as persoas traballadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de emprego como consecuencia da crise derivada da COVID-19 (código de procedemento TR820G) (DOG n.º 184 do 23.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210923/AnuncioG0599-140921-0004_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da axuda extraordinaria para as persoas traballadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de emprego como consecuencia da crise derivada da COVID-19 (código de procedemento TR820G) (DOG n.º 184 do 23.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210923/AnuncioG0599-140921-0005_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 10 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR341R) (DOG n.º 185 do 24.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210924/AnuncioG0599-140921-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 10 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR341R) (DOG n.º 185 do 24.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210924/AnuncioG0599-140921-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes, e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, no ano 2021 (código de procedemento SI452A) (DOG n.º 186 do 27.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210927/AnuncioG0599-160921-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 15 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes, e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, no ano 2021 (código de procedemento SI452A) (DOG n.º 186 do 27.09.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210927/AnuncioG0599-160921-0002_gl.html