Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xullo, 2021

02. Agosto 2021 Normativa

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xullo, 2021

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xullo de 2021

Consellería de Sanidade. ORDE do 1 de xullo de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 124-Bis, do 01.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210701/2687/AnuncioC3K1-300621-1_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 16 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á creación e/ou funcionamento de gabinetes técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio 2021 (código de procedemento TR807J) (DOG nº 124-Bis, do 01.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210702/AnuncioG0599-180621-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 16 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á creación e/ou funcionamento de gabinetes técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio 2021 (código de procedemento TR807J) (DOG nº 125, do 02.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210702/AnuncioG0599-180621-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI440A) (DOG nº 125, do 02.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210702/AnuncioG0599-160621-0004_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 15 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI440A) (DOG nº 125, do 02.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210702/AnuncioG0599-160621-0005_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 25 maio de 2021 pola que se publican as subvencións directas concedidas ao abeiro da Resolución do 23 de novembro de 2020 para o financiamento dun programa extraordinario de apoio no contorno familiar de atención temporal e urxente como consecuencia da pandemia da COVID-19 para o exercicio 2020 (DOG nº 125, do 02.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210702/AnuncioG0425-180621-0001_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2021 pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2020 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento (DOG nº 125, do 02.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210702/AnuncioG0425-180621-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se declara de interese galego a Fundación de Ayuda a los Mayores y sus Cuidadores (FAMYC) e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego (DOG nº 125, do 02.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210702/AnuncioG0425-230621-0001_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 18 de xuño de 2021 pola que se habilitan determinados colectivos de persoal empregado público desta consellería para o uso do certificado dixital de pseudónimo na Administración autonómica galega (DOG nº 126, do 05.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210705/AnuncioG0425-250621-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 24 de xuño de 2021, das axudas convocadas na Orde do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024 (código de procedemento BS403C) (DOG nº 126, do 05.07.2021) (Corrección de erros en DOG n.º 143, do 28.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210705/AnuncioG0425-250621-0001_gl.html (Corrección de erros en DOG n.º 143, do 28.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210728/AnuncioG0425-210721-0003_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 25 de xuño de 2021 pola que se resolve parcialmente a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, de dez postos de traballo vacantes nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 19 de novembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 244, do 3 de decembro) (DOG nº 126, do 05.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210705/AnuncioG0425-290621-0002_gl.html

Servizo Galego de Saúde, RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de traballador/a social (DOG nº 126, do 05.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210705/AnuncioG0003-210621-0006_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda e Administración Pública, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de abril de 2021 polo que se aproban as actuacións en materia de persoal para a xestión dos fondos de recuperación e resiliencia (FRR) e outros fondos europeos (DOG nº 127, do 06.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210706/AnuncioG0597-280621-0001_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 8 de xullo de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e pola que se modifica a Orde do 1 de xullo de 2021, pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 (DOG nº 129-Bis, do 08.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210708/2693/AnuncioC3K1-080721-8_gl.html (Corrección de erros en DOG nº130-Bis de 09.07.2021)

Consellería de Sanidade. DECRETO 101/2021, do 8 de xullo, polo que se crea a Comisión de Garantía e Avaliación da Eutanasia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 130, do 09.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210709/AnuncioC3K1-080721-0006_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 29 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento BS310Q) (DOG nº 130, do 09.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210709/AnuncioG0425-300621-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 29 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento BS310Q) (DOG nº 130, do 09.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210709/AnuncioG0425-300621-0002_gl.html

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. DECRETO 104/2021, do 24 de xuño, polo que se aproba a actualización do Manual de identidade gráfica Xacobeo 2021-22 (DOG nº 132 do 13.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioG0595-050721-0005_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (código de procedemento SI429A) (DOG nº 133 do 14.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210714/AnuncioG0599-290621-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 28 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (código de procedemento SI429A) (DOG nº 133 do 14.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210714/AnuncioG0599-290621-0002_gl.html

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. ORDE do 5 de xullo de 2021 pola que se clasifica de interese social a Fundación Flora para la Alegría Social (DOG nº 134 do 15.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210715/AnuncioG0595-070721-0002_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 15 de xullo de 2021 pola que se modifican a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 (DOG nº 135-Bis do 16.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 6 de xullo de 2021 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG nº 136 do 19.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210719/AnuncioG0425-120721-0005_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI451A) (DOG nº 137 do 20.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210720/AnuncioG0599-080721-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 6 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI451A) (DOG nº 137 do 20.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210720/AnuncioG0599-080721-0002_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 6 de xullo de 2021 de concesión das subvencións presentadas ao abeiro da Orde do 18 de marzo de 2021, pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS320A) (DOG nº 137 do 20.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210720/AnuncioG0425-120721-0004_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 6 de xullo de 2021 de concesión das subvencións presentadas ao abeiro da Orde do 16 de marzo de 2021, pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS508B) (DOG nº 137 do 20.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210720/AnuncioG0425-120721-0003_gl.html

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 6 de xullo de 2021, de concesión das subvencións presentadas ao abeiro da Orde do 17 de marzo de 2021, pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS508C) (DOG nº 137 do 20.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210720/AnuncioG0425-120721-0002_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. ORDE do 7 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento TR332A) (DOG nº 138 do 21.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210721/AnuncioG0599-090721-0003_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 7 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento TR332A) (DOG nº 138 do 21.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210721/AnuncioG0599-090721-0004_gl.html

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2021 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 139 do 22.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210722/AnuncioG0595-140721-0001_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 (DOG nº 139-Bis, do 22.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210722/2706/AnuncioC3K1-220721-7_gl.html (Corrección de erros en DOG n.º 140-Bis do 23.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-230721-8_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia (DOG n.º 140-Bis do 23.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-220721-2_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2021, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade fisioterapia, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, pola que se dá publicidade a diversos acordos (DOG n.º 142 do 27.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210727/AnuncioG0597-190721-0001_gl.html

Presidencia da Xunta de Galicia. LEI 13/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para garantir a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación (DOG n.º 143 do 28.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210728/AnuncioC3B0-230721-0001_gl.html

Presidencia da Xunta de Galicia. LEI 14/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (DOG n.º 143 do 28.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210728/AnuncioC3B0-230721-0002_gl.html

Consellería de Política Social. ORDE do 20 de xullo de 2021 pola que se determinan as bases reguladoras para a concesión de prazas e bolsas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería e se convocan para o curso académico 2021/22 (códigos de procedemento BS303B, BS303C e BS303D) (DOG n.º 144 do 29.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210729/AnuncioG0425-210721-0001_gl.html

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 20 de xullo de 2021 pola que se determinan as bases reguladoras para a concesión de prazas e bolsas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería e se convocan para o curso académico 2021/22 (códigos de procedemento BS303B, BS303C e BS303D) (DOG n.º 144 do 29.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210729/AnuncioG0425-210721-0002_gl.html

Consellería de Sanidade. ORDE do 29 de xullo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de xuño de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG n.º 144-Bis do 29.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210729/2713/AnuncioC3K1-290721-9_gl.html          

Consellería de Facenda e Administración Pública. RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas consonte os criterios de repartición do fondo de acción social do exercicio económico 2020, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia (DOG n.º 145 do 30.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210730/AnuncioG0597-200721-0001_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 23 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI427A) (DOG n.º 145 do 30.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210730/AnuncioG0599-230721-0009_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 8 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiada en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI449B) (Diario Oficial de Galicia número 28, do 11 de febreiro) (DOG n.º 145 do 30.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210730/AnuncioG0599-230721-0011_gl.html

Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía e redistribúe a dotación orzamentaria da Resolución do 2 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C) (DOG n.º 145 do 30.07.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210730/AnuncioG0599-230721-0010_gl.html