Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xullo, 2022

01. Agosto 2022 Normativa

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xullo de 2022


Diario Oficial de Galicia (DOG). Xullo, 2022

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. ORDE do 20 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas, destinadas ao financiamento do Programa Muller 22, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU, e se convoca para o ano 2022 (código de procedemento TR770A) (DOG nº 126, do 04.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220704/AnuncioG0656-170622-0004_gl.html (Corrección de erros no DOG nº. 158, do 22.08.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220822/AnuncioG0656-120822-0002_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Orde do 20 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas, destinadas ao financiamento do Programa Muller 22, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU, e se convoca para o ano 2022 (código de procedemento administrativo TR770A) (DOG nº 126, do 04.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220704/AnuncioG0656-170622-0005_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 22 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 7 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento SI435B, SI435A e SI427B) (DOG nº 126, do 04.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220704/AnuncioG0656-280622-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 8 de xuño de 2022 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 13 de abril de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 84, do 2 de maio) (DOG nº 126, do 04.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220628/AnuncioG0657-170622-0005_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 17 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS310Q) (DOG nº 127, do 05.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220705/AnuncioG0657-200622-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 17 de xuño de 2022, pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS310Q) (DOG nº 127, do 05.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220705/AnuncioG0657-200622-0003_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación da acta da reunión da Comisión negociadora do convenio colectivo autonómico de centros especiais de emprego de Galicia en que se actualizan as táboas salariais correspondentes ao ano 2022 (DOG nº 130, do 08.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220708/AnuncioG0656-170622-0003_gl.html (Corrección de erros en DOG do 27.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220727/AnuncioG0656-200722-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. DECRETO 124/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Xuventude (DOG nº 130, do 08.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220708/AnuncioG0657-290622-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 22 de xuño de 2022 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares a través do programa Bono Coidado e se convoca para o ano 2022 (código de procedemento BS412A) (DOG nº 130, do 08.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220708/AnuncioG0657-280622-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 22 de xuño de 2022 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares a través do programa Bono Coidado e se convoca para o ano 2022 (código de procedemento BS412A) (DOG nº 130, do 08.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220708/AnuncioG0657-280622-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 7 de xuño de 2022 pola que se convoca o procedemento de selección de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores no centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña) (código de procedemento BS213D) (DOG nº 130, do 08.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220708/AnuncioG0657-050722-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social e Xuventude, pola que se declara de interese galego a Fundación Grupo Printes e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego (DOG nº 130, do 08.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220708/AnuncioG0657-280622-0003_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2022 pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2021 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento (DOG nº 132, do 12.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220712/AnuncioG0657-010722-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica o requirimento de emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 27 de abril de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión das subvencións ás entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS508B) (DOG nº 132, do 12.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220712/AnuncioG0657-040722-0003_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 4 de xullo de 2022 pola que se modifica a Orde do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024 (código de procedemento BS403C) (DOG nº 133, do 13.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220713/AnuncioG0657-050722-0004_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 4 de xullo de 2022 pola que se modifica a Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023 (código de procedemento BS403C) (DOG nº 133, do 13.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220713/AnuncioG0657-050722-0003_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 4 de xullo de 2022 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019, 2020, 2021 e 2022 (código de procedemento BS403C) (DOG nº 133, do 13.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220713/AnuncioG0657-050722-0002_gl.html

Instituto Galego da Vivenda e Solo. RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do bono de alugueiro social e se procede á súa convocatoria continuada e permanente ata o esgotamento do crédito (código de procedemento VI482F) (DOG nº 133, do 13.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220713/AnuncioC3Q2-040722-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 5 de xullo de 2022 pola que se determinan as bases reguladoras para a concesión de prazas e bolsas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería e se convocan para o curso académico 2022/23 (códigos de procedemento BS303B, BS303C e BS303D) (DOG nº 135, do 15.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220715/AnuncioG0657-050722-0005_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 5 de xullo de 2022 pola que se determinan as bases reguladoras para a concesión de prazas e bolsas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería e se convocan para o curso académico 2022/23 (códigos de procedemento BS303B, BS303C e BS303D) (DOG nº 135, do 15.07.22) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220715/AnuncioG0657-060722-0001_gl.html

Consellería de Facenda e Administración Pública. RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do Fondo de Acción Social para o exercicio económico 2021, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia (DOG nº 137, do 19.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220719/AnuncioG0597-120722-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 7 de xullo de 2022 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 4 de maio de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 96, do 19 de maio) (DOG nº 139, do 21.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220721/AnuncioG0657-140722-0001_gl.pdf

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 12 de xullo de 2022 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes nesta consellería (DOG nº 139, do 21.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220721/AnuncioG0657-140722-0002_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, pola que se publica a Resolución do 7 de xullo de 2022 de concesión das axudas para a posta en marcha de casas do maior convocadas mediante a Orde do 26 de xaneiro de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e para a continuidade de casas do maior en funcionamento, para os anos 2022 e 2023, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS212A e BS212B) (DOG nº 140, do 22.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220722/AnuncioG0657-140722-0003_gl.pdf (Corrección de erros no DOG nº. 155 do 18.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220818/AnuncioG0657-080822-0001_gl.html  

Academia Galega de Seguridade Pública. RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2022 pola que se convoca o I Congreso Nacional de Violencia de Xénero para as Forzas e Corpos de Seguridade  (DOG nº 140, do 22.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220722/AnuncioO3C2-140722-0001_gl.pdf

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica o requirimento de emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 11 de maio de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS508C) (DOG nº 141, do 26.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220726/AnuncioG0657-150722-0005_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica o requirimento de emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 12 de maio de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS320A) (DOG nº 141, do 26.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220726/AnuncioG0657-150722-0001_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades locais, a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro e a asociacións de pais e nais para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento SI436A, SI436B e SI436C) (DOG nº 142, do 27.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220727/AnuncioG0656-150722-0001_gl.html

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. EXTRACTO da Resolución do 14 de xullo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades locais, a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro e a asociacións de pais e nais para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento SI436A, SI436B e SI436C) (DOG nº 142, do 27.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220727/AnuncioG0656-150722-0002_gl.html


Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará