Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xuño, 2020

01. Xullo 2020 Normativa

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xuño de 2020


Diario Oficial de Galicia. DOG. Xuño, 2020

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?lang=es

ORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o funcionamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS420A). (DOG, nº 112 do 10.06.2020)

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2020 (DOG, nº 112 do 10.06.2020)

ORDE do 10 de xuño de 2020 pola que se amplía o prazo para a xustificación e avaliación do proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais correspondente ao exercicio 2019, así como para a presentación do proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais correspondente ao ano 2020(DOG, nº 113 do 11.06.2020)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento SI440A) (DOG, nº 114 do 12.06.2020)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. EXTRACTO da Resolución do 5 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento SI440A). (DOG, nº 114 do 12.06.2020)

Consellería de Política Social. ORDE do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas económicas ás familias de persoas usuarias de centros de atención diúrna de persoas maiores e con discapacidade durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do COVID-19, a través do Bono coidado extraordinario á dependencia (código de procedemento BS900B) (DOG, nº 114 bis, do 12.06.2020)

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas económicas ás familias de persoas usuarias de centros de atención diúrna de persoas maiores e con discapacidade durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do COVID-19, a través do Bono coidado extraordinario á dependencia (código de procedemento BS900B) (DOG, nº 114 bis, do 12.06.2020)

Consellería de Política Social. ORDE do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas económicas para gastos de funcionamento a entidades privadas titulares de recursos de atención á infancia durante a situación de suspensión destes servizos como consecuencia do COVID-19 (código de procedemento BS900D) (DOG, nº 114 bis, do 12.06.2020)

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas económicas para gastos de funcionamento a entidades privadas titulares de recursos de atención á infancia durante a situación de suspensión destes servizos como consecuencia do COVID-19 (código de procedemento BS900D).

Consellería de Política Social. ORDE do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas económicas ás entidades privadas e de iniciativa social para o mantemento dos centros de día de persoas maiores dos que son titulares durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do COVID-19 (código de procedemento BS900A) (DOG, nº 114 bis, do 12.06.2020)

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas económicas ás entidades privadas e de iniciativa social para o mantemento dos centros de día de persoas maiores dos que son titulares durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do COVID-19 (código de procedemento BS900A) (DOG, nº 114 bis, do 12.06.2020)

Consellería de Política Social. ORDE do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás familias con nenas e nenos de ata doce anos de idade para a conciliación na situación xerada pola COVID-19 a través do programa Bono coidado extraordinario (código de procedemento BS900C).

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás familias con nenas e nenos de ata doce anos de idade para a conciliación na situación xerada pola COVID-19 a través do programa Bono coidado extraordinario (código de procedemento BS900C) (DOG, nº 114 bis, do 12.06.2020)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento SI461A). (DOG, nº 116 do 15.06.2020)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. EXTRACTO da Resolución do 1 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento SI461A) (DOG, nº 116 do 15.06.2020)

Consellería de Política Social. ORDE do 9 de xuño de 2020 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2020 e se procede á súa convocatoria (DOG, nº 116 do 15.06.2020)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2020 pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2019 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento DOG, nº 116 do 15.06.2020)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican os requirimentos de emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS306B) (DOG, nº 117 do 16.06.2020)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican os requirimentos de emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS320A) (DOG, nº 117 do 16.06.2020)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican os requirimentos de emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 8 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado Sénior, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS508C) (DOG, nº 117 do 16.06.2020)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican os requirimentos de emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 3 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS508B) (DOG, nº 117 do 16.06.2020)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 2021, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI451A) (DOG, nº 122 do 22.06.2020)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. EXTRACTO da Resolución do 15 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 2021, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI451A) (DOG, nº 122 do 22.06.2020)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 9 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR820E) (DOG, nº 123 do 23.06.2020)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. EXTRACTO da Orde do 9 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR820E) (DOG, nº 123 do 23.06.2020)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023 (DOG, nº 123 do 23.06.2020)

Consellería de Política Social. ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se regula o uso das residencias xuvenís dependentes desta consellería para favorecer, por parte de entidades xuvenís, a programación de actividades do ámbito do ocio e o tempo libre durante a Campaña de verán 2020 (código de procedemento BS304B) (DOG, nº 127 do 29.06.2020)

Consellería de Política Social. ORDE do 26 de xuño de 2020 pola que se modifica a Orde do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020) (DOG, nº 127 do 29.06.2020)

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Política Social, pola que se publica a relación provisional de nenas e nenos admitidas/os para o curso 2020/21 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia na provincia da Coruña (DOG, nº 127 do 29.06.2020)

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Política Social, pola que se publica a relación provisional de nenas e nenos admitidas/os para o curso 2020/21 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia na provincia de Lugo (DOG, nº 127 do 29.06.2020)

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Política Social, pola que se publica a relación provisional de nenas e nenos admitidas/os para o curso 2020/21 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia na provincia de Ourense (DOG, nº 127 do 29.06.2020)

Axencia Galega de Servizos Sociais. RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Vigo da Consellería de Política Social, pola que se publica a relación provisional de nenas e nenos admitidas/os para o curso 2020/21 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia na provincia da Pontevedra (DOG, nº 127 do 29.06.2020)