Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xuño, 2022

01. Xullo 2022 Normativa

Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xuño de 2022


Diario Oficial de Galicia (DOG). Xuño, 2022

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 30 de maio de 2022 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais nos centros dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar durante a folga convocada pola Confederación Nacional do Traballo (CNT) para o día 2 de xuño de 2022 (DOG nº 104, do 01.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220601/AnuncioG0657-300522-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social e Xuventude, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2022 (DOG nº 104, do 01.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220608/AnuncioG0657-310522-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2022 pola que se establece a adscrición provisional e a atribución de competencias aos órganos desta consellería (DOG nº 109, do 08.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220608/AnuncioG0657-020622-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 6 de xuño de 2022, relativa á adxudicación do uso de instalacións xuvenís ao abeiro da Orde do 12 de maio de 2022 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís para a realización de programas de ocio educativo e tempo libre durante a Campaña de Verán 2022 para colectivos xuvenís (código de procedemento BS304A) (DOG nº 115, do 16.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220616/AnuncioG0657-070622-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 15 de xuño de 2022 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da Tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarados/as en situación de garda con fins adoptivos no ano 2022 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B) (DOG nº 117, do 20.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220620/AnuncioG0657-150622-0005_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 20 de xuño de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 para o curso 2022/23 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420C) (DOG nº 119, do 22.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0657-170622-0001_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. EXTRACTO da Orde do 20 de xuño de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 para o curso 2022/23 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420C) (DOG nº 119, do 22.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0657-170622-0003_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2022 pola que se convoca o procedemento de selección de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, no centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña) (código de procedemento BS213D) (DOG nº 120, do 23.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220623/AnuncioG0657-080622-0002_gl.html (Corrección de erros en DOG de  08.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220708/AnuncioG0657-050722-0001_gl.html      

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Resolución do 22 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 7 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento SI435B, SI435A e SI427B) (DOG nº 122, do 28.06.2022)  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220628/AnuncioG0656-210622-0001_gl.html (Corrección de erros en DOG nº 126 do 04.07.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220704/AnuncioG0656-280622-0001_gl.html 

Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 8 de xuño de 2022 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada mediante a Orde do 13 de abril de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 84, do 2 de maio) (DOG nº 122, do 28.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220628/AnuncioG0657-170622-0005_gl.html 

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. ORDE do 13 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social, e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2022 (código de procedemento TR802L) (DOG nº 123, do 29.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220629/AnuncioG0656-150622-0003_gl.html

Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 17 de xuño de 2022, das axudas convocadas na Orde do 15 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño durante os anos 2022, 2023, 2024 e 2025, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403C) (DOG nº 123, do 29.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220629/AnuncioG0657-170622-0004_gl.html

Valedor do Pobo. RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2022 pola que se convocan dúas bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica neste organismo (DOG nº 124, do 30.06.2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220630/AnuncioG2022-160622-0001_gl.html