Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xuño, 2016

01. Xullo 2016 Normativa

dog-2

Recollemos para a súa consulta unha selección de normas relacionadas coas políticas sociais e publicadas no DOG ao longo do mes de xuño

Corrección de erros. Orde do 16 de abril de 2014 pola que se regulan as condicións dos ingresos e traslados en servizos prestados en centros propios ou concertados, no ámbito da atención á dependencia e da promoción da autonomía persoal. (DOG nº 103, do 02.06.2014).

Decreto 192/2015, do 29 de outubro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de familia, infancia e adolescencia. (DOG nº 108, do 08.06.2014).

Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de inclusión. (DOG nº 108, do 08.06.2014).

Orde do 31 de maio de 2016 pola que se modifica o módulo de financiamento do servizo de axuda no fogar a persoas en situación de dependencia. (DOG nº 109, do 09.06.2014).

Decreto 65/2016, do 2 de xuño, polo que se modifica o Decreto 84/2012, do 16 de febreiro, polo que se establecen os prezos públicos polas prestacións das residencias de tempo libre. (DOG nº 112, do 14.06.2014).

Orde do 25 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das subvencións do Programa de infravivenda do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 112, do 14.06.2014).

Corrección de erros. Orde do 23 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 116, do 20.06.2014).


Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará