Protección social a las personas en situación de dependencia en España.

11. Xaneiro 2021 Alertas

Publicación de grande interese para estudantes, institucións e profesionais que traballan con persoas en situación de dependencia. Tamén está dirixida ao público en xeral, polo que calquera persoa interesada en coñecer a protección social das persoas en situación de dependencia poderá obter unha visión global, transversal e multidisciplinar desta realidade social.


Martínez-López, J.A. (coord.), Protección social a las personas en situación de dependencia en España. Serie: Psicología. Manuales prácticos, Madrid, Edicións Pirámide, 2020, 188 p.

A Lei 39/2006, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, supuxo un novo marco de protección social ao establecer o dereito subxectivo da cidadanía para recibir coidados. Co aumento da esperanza de vida e o envellecemento da poboación, a demanda de coidados de longa duración aumenta e, con ela, emerxe a necesidade de desenvolver un sistema que posibilite a atención integral para estas persoas. Nesta obra trátanse as múltiples arestas e disciplinas polas que atravesa o fenómeno da dependencia. Desde o ámbito xurídico, desenvólvese a lei, salientando o concepto de dereito subxectivo e expoñendo os distintos servizos e prestacións económicas recollidas no catálogo da dependencia. Desde unha perspectiva sociolóxica, realízase unha análise das implicacións demográficas, as políticas públicas, unha aproximación á discapacidade, así como ao traballo de coidados desenvolvido polas mulleres en España, froito da solidariedade intrafamiliar e do noso sistema familista de benestar social. Finalmente, desde o ámbito profesional da intervención social desenvólvese unha explicación práctica dos distintos sistemas de protección social na xestión do dereito, especialmente os servizos sociais e o sistema sanitario, así como da coordinación entre ambos. O libro é de gran interese para estudantes, institucións e profesionais que traballan con persoas en situación de dependencia. Con todo, está dirixida ao público en xeral, polo que calquera persoa interesada en coñecer a protección social ás persoas en situación de dependencia poderá obter unha visión global, transversal e multidisciplinar desta realidade social.