Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2021

Esta publicación de carácter anual recolle as principais disposicións normativas emanadas pola Consellería de Política Social publicadas ao longo de 2021 no Diario Oficial de Galicia (DOG)


Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2021. ISSN 2444-9660. Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2022.. 31 p.

Selección das disposicións normativas máis salientables no eido das políticas sociais elaboradas por esta consellería e publicadas ao longo dun ano no Diario Oficial de Galicia (DOG). Clasificadas en cinco grandes epígrafes, danse os seguintes datos de cada rexistro: título da disposición, núm. de DOG e data de publicación e acceso á norma en formato PDF e HTML. Ademais, aquelas disposicións corrixidas, ampliadas ou modificadas aparecen vinculadas á norma principal, o que facilita a consulta e a manexabilidade da publicación.

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/recompilacion_2021.pdf

Para consultar anos anteriores pinchar aquí:

https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/publicacions/conselleria-de-politica-social-recompilacion-normativa