Recompilación normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Decembro de 2018

10. Xaneiro 2019 Normativa

Recollemos para a súa consulta unha selección de normas de ámbito social publicadas no DOG en decembro de 2018


Normativa de ámbito social. DOG. Decembro, 2018

Consellería de Economía, Emprego e Industria. RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 17 de outubro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter permanente, que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 205, do 27 de outubro) (DOG núm. 231 de 04.12.2018)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 7 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía o prazo de presentación da documentación xustificativa e da solicitude de pagamento, establecidos na Resolución do 15 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (SI440A) (DOG núm. 234 de 10.12.2018)

Consellería de Política Social. ORDE do 5 de decembro de 2018 pola que se modifica a Orde do 9 de outubro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (DOG núm. 234 de 10.12.2018)

Consellería de Política Social. DECRETO 151/2018, do 5 de decembro, polo que se dispón que cese Cecilia Vázquez Suárez como directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado (DOG núm. 235 de 11.12.2018)

Consellería de Política Social. DECRETO 153/2018, do 5 de decembro, polo que se nomea directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado a Cristina Pichel Toimil (DOG núm. 235 de 11.12.2018)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 7 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía o prazo de presentación da documentación xustificativa e da solicitude de pagamento, establecidos na Resolución do 15 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (SI440A) (DOG núm. 236 de 12.12.2018)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2018, da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se publica a Resolución do 9 de outubro de 2018 pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas/excluídas e a lista de agarda para cubrir prazas de persoas colaboradoras bolseiras na Residencia Xuvenil Altamar de Vigo, para o curso académico 2018/19 (DOG núm. 237 de 13.12.2018)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2018, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se publica a Resolución do 1 de outubro de 2018 pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas/excluídas e a lista de agarda para cubrir prazas de persoas colaboradoras bolseiras na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas de Ourense, para o curso académico 2018/19 (DOG núm. 237 de 13.12.2018)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a Resolución do 8 de novembro de 2018 do procedemento BS623C de concesión de axudas a corporacións locais para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os anos 2018 e 2019 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020) (DOG núm. 240 de 18.12.2018)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 18 de decembro de 2018 pola que fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 13 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2018-2019 (DOG núm. 241 de 19.12.2018)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 29 de outubro de 2018 das axudas convocadas na Orde do 27 de xuño de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social sen ánimo de lucro (cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020) (DOG núm. 242 de 20.12.2018)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 22 de novembro de 2018 das axudas convocadas pola Orde do 25 de maio de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e parques empresariais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2018 e 2019 (DOG núm. 242 de 20.12.2018)

Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 25 de outubro de 2018 das axudas convocadas na Orde do 27 de xuño de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e dos puntos de atención á infancia (PAI) dependentes de corporacións locais, e se convocan para o ano 2018 (cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020) (DOG núm. 242 de 20.12.2018)

Consellería de Política Social. ORDE do 27 de novembro de 2018 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (DOG núm. 242 de 20.12.2018)

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 12 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do IRPF para o ano 2018 (código de procedemento SI452A) (Diario Oficial de Galicia número 182, do 24 de setembro) (DOG núm. 244 de 24.12.2018)

Consellería de Política Social. ORDE do 18 de decembro de 2018 pola que se fai público o incremento do importe das axudas previstas na Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2018 (código de procedemento BS410A) (DOG núm. 246 de 27.12.2018)

Consellería de Política Social. ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se fai público o incremento do crédito previsto na Orde do 12 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado pola Consellería de Política Social (DOG núm. 246 de 27.12.2018)

Presidencia da Xunta de Galicia. LEI 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 (DOG núm. 247 de 28.12.2018)

Presidencia da Xunta de Galicia. LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG núm. 247 de 28.12.2018)

Consellería de Política Social. DECRETO 164/2018, do 20 de decembro, polo que se establecen axudas sociais de carácter extraordinario, a favor de pensionistas de xubilación e invalidez, na súa modalidade non contributiva, a favor de persoas perceptoras das pensións do fondo de asistencia social e das persoas beneficiarias do subsidio de garantía de ingresos mínimos (DOG núm. 247 de 28.12.2018)

Consellería de Política Social. ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta benvida, para as familias con fillas e fillos nados ou adoptados/as no ano 2019 e se procede á súa convocatoria (DOG núm. 248 de 31.12.2018)

Consellería de Política Social. EXTRACTO da Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta benvida, para as familias con fillas e fillos nados ou adoptados/as no ano 2019 e se procede á súa convocatoria (DOG núm. 248 de 31.12.2018)