XVI Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia

16. Novembro 2016 Alertas

XVI DICTAMEN del OBSERVATORIO 1Poñemos á vosa disposición este ditame realizado cos datos oficiais de xestión do Sistema de atención á dependencia ata o 31 de decembro de 2015, elaborado pola Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales


XVI Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Serie: Dictámenes del Observatorio, Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Madrid, 2016, 36 p.

O último Ditame do Observatorio da Lei de Dependencia destaca a entrada ao sistema das persoas dependentes con grao I, a capacidade para xerar emprego do sistema para a autonomía e atención á dependencia (SAAD) e o descenso do número de prestacións. En 2015, o 2,5% da poboación española tiña dificultades para desenvolver as actividades básicas da vida diaria, aínda que o 33% das persoas dependentes con dereito a prestación non recibía ningún tipo de axuda.

http://www.directoressociales.com/images/documentos/dictamenes/XVIdictamen/XVI%20DICTAMEN%20del%20OBSERVATORIO.pdf