Que é Xente Dixital

Somos persoas, e vivimos nun mundo cada vez máis dixital. Somos Xente Dixital

Somos un proxecto impulsado pola AMTEGA (Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia) para contribuír á redución da fenda dixital na nosa sociedade.

Xente Dixital é unha fiestra aberta por e para ti. É un espazo desde o que queremos acercarche la tecnoloxía para o teu uso e beneficio, para transmitirche as vantaxes que poden aportarnos as novas tecnoloxías á nosa actividade cotiá.

Xente Dixital versa sobre xente corrente que utiliza tecnoloxías cada vez máis correntes. É todo iso e moito máis, porque Xente Dixital tamén es ti.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.