II Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS) 2021-2024.

15. Abril 2021 Alertas

O II Plan Estratéxico de Servizos Sociais ( PESS) 2021-24 serve como marco de referencia para a planificación do Sistema Catalán de Servizos Sociais ( SCSS) para os próximos catro anos, co obxectivo de responder os retos sociodemográficos que debe afrontar o actual estado de benestar.


O Departamento de Traballo, Asuntos Sociais e Familia impulsa o II Plan Estratéxico de Servizos Sociais ( PESS) 2021-24 como marco de referencia para a planificación do Sistema catalán de servizos sociais ( SCSS) para o próximos catro anos, co obxectivo de responder os retos sociodemográficos que debe afrontar o actual estado de benestar: as desigualdades sociais consolidáronse con sucesivas crises económicas, a feminización do risco de pobreza ou exclusión, o aumento do envellecemento, o sobreenvellecemento e a discapacidade, e a diversificación da sociedade catalá e dos fogares que a integran.

O II PESS busca universalizar, cohesionar, axilizar e facer máis efectivo o SCSS para garantir un coidado centrado na persoa e a súa interacción familiar e comunitaria. Para logralo, articula e ordena a SCSS co fin de superar a fragmentación actual, despregar un sistema de información, innovación, coñecemento e investigación e promover unha cidadanía máis empoderada e consciente dos seus dereitos e deberes https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/15serveissocials/pla_estrategic_serveis_socials/Pla_estrategic_serveis_socials_catalunya_NOU/01_Plana_principal/1.-2020-12-29-Pla-estrategic-de-serveis-socials-2021-2024.pdf