Informe Juventud en España 2016

13. Decembro 2017 Alertas
O Instituto de la Juventud edita este informe anual que serve de ferramenta á hora de orientar as políticas do Goberno en materia de Xuventude. Estas quedarán recollidas na Estratexia Xuventude 2020 e no consecuente Plan de acción 2017-2020 no que se expoñerán as medidas e actuacións con impacto na Xuventude e que levarán a cabo a maior parte dos ministerios.

Benedicto, J. (dir.), et al., Informe Juventud en España 2016. Madrid, Instituto de la Juventud, 2017, 684 p.

O Informe Xuventude en España converteuse, trinta anos despois da súa primeira publicación, nunha das liñas de estudo actuais máis consistentes sobre a situación da mocidade. Esta investigación sociolóxica ten como obxectivo analizar os trazos fundamentais que caracterizan á mocidade en España a través dun estudo pormenorizado das principais áreas en que se desenvolven as súas vidas, do contexto socioeconómico no que se desenvolven as transicións xuvenís e das estratexias que poñen en marcha para chegar a ser persoas autónomas. O Informe Mocidade en España 2016 ( IJE 2016), presta unha especial atención ao complexo e difícil contexto económico, social e político polo que atravesou o noso país nestes últimos anos. Unha situación que repercutiu na vida das persoas novas, especialmente en todo o relativo ao emprego, á formación e á súa autonomía, á vez que lles empuxou a elaborar estratexias —moitas veces novas e innovadoras—.

http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/24/publicaciones/informe-juventud-2016.pdf