Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Agosto, 2016

20. Setembro 2016 Normativa

Recollemos para a súa consulta unha selección de normas relacionadas coas políticas sociais e publicadas no DOG ao longo do mes de agosto

Decreto 96/2014, do 3 de xullo, polo que se regulan os puntos de encontro familiar en Galicia. (DOG nº 145, do 01.08.2014).

Orde do 14 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2016. (DOG nº 144, do 01.08.2016).

Lei 15/2016, do 28 de xullo, do Plan galego de estatística 2017-2021. (DOG nº 145, do 02.08.2016).

Orde do 20 de xullo de 2016 pola que se crea a tarxeta acreditativa do grao de discapacidade e se regula o procedemento para a súa obtención. (DOG nº 147, do 04.08.2016).

Orde do 21 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos galegos, destinadas á mellora da accesibilidade nos edificios e espazos de uso público, cofinanciadas polo programa operativo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017. (DOG nº 149, do 08.08.2016).

Decreto 103/2016, do 28 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Contratos do Sector Público Autonómico de Galicia. (DOG nº 152, do 11.08.2016).

Decreto 104/2016, do 28 de xullo, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego de Dinamización Demográfica. (DOG nº 152, do 11.08.2016).

Orde do 20 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 153, do 12.08.2016).

Orde do 2 de agosto de 2016 pola que se establece o modelo normalizado de solicitude de recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta. (DOG nº 155, do 18.08.2016).

Orde do 4 de agosto de 2016 pola que se publican os modelos actualizados de solicitude de complemento de pensión para o alugueiro de vivenda a favor das/dos pensionistas da Seguridade Social na súa modalidade non contributiva para a súa presentación na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 156, do 19.08.2016).

Orde do 4 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a persoas traballadoras afectadas por procedementos de regulación de emprego de suspensión de contratos de traballo por causa de forza maior, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 157, do 22.08.2016).

Orde do 9 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención plurianual do custo salarial para o mantemento dos postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego de Galicia e se procede á súa convocatoria para o período do 1 de xullo de 2016 ao 30 de xuño de 2017, dentro do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego. (DOG nº 159, do 24.08.2016).

Orde do 5 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro e se procede á convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 160, do 25.08.2016).

Orde do 8 de agosto de 2016 pola que se regula o establecemento dunha tarifa específica para a xente nova no eido do Plan de transporte metropolitano de Galicia. (DOG nº 161, do 26.08.2016).

Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de 3 anos a través do programa Bono coidado e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 161, do 26.08.2016).

Orde do 12 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións que desenvolverán as corporacións locais para a posta en marcha de programas de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017. (DOG nº 161, do 26.08.2016).

Orde do 24 de agosto de 2016 pola que se modifica a Orde do 23 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 164, do 31.08.2016).